صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کیفیت خدمات مخابراتی؛ هم شهروندان ناراض وهم مسئولان

کیفیت خدمات مخابراتی؛ هم شهروندان ناراض وهم مسئولان گزارش : علیرضا احمدی

یک سال از اعتراض اترا کجاست گذشت، اکنون برخی از مسئولان اداره اترا نیز اذعان میکنند که خدمات ارائه شده شرکتهای مخابراتی کافی نیست.
شماری از فعالان مدنی و شهروندان سال گذشته کارزاری را در پیوند به کم کیفیت بودن خدمات مخابراتی در کابل راهاندازی کردند و اداره اترا را متهم به کم کاری در روند نظارت از خدمات مخابراتی میکردند.
اکنون بعد از گذشت یک سال؛ سید حارس میر، رئیس نظارت و کنترول اداره اترا به روزنامه افغانستانما گفت که از خدمات شرکتهای مخابراتی راضی نیستم.
آقای میر اما افزود، شرکتهای مخابراتی به دلیل ارائه نکردن «حداقل کیفیت خدمات» نظر به قانون و استندردهای جهانی، تاکنون بارها جریمه شدهاند.
او علاوه کرد که سالانه به صورت میانگین، 200 میلیون افغانی شرکتهای مخابراتی جریمه میشوند. میزان جریمه شرکتهای مخابراتی در چهار سال گذشته به حدود 1.6 میلیارد افغانی رسیده است.
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا همچنین گفت که اکنون به صورت ربعوار، خدمات شرکتهای مخابراتی نظارت میشود که براساس یافتههای آنان، خدمات 3جی حداقل کیفیت را دارد.
او همچنین افزود، برای اینکه از مشتریان اخاذی نشود، اداره اترا شرکتهای مخابراتی را مکلف کرده است که فعال سازی هر بسته، باید دو مرحلهای باشد. یعنی اینکه زمانی یک مشتری یک بسته را فعال میکند دوباره شرکت از او میپرسد که آیا مایل به فعال سازی این بسته هستید یا خیر.
همچنین اداره اترا شرکتهای مخابراتی را مکلف کرده است که تمامی بستههایی را که مشتری فعال کرده است، به صورت ماهوار به مشتریان اعلام کند.
اما اقدامات انجام شده توسط اداره اترا همچنان مورد قبول شهروندان و فعالان مدنی نیست. آنان این اداره را متهم به دست داشتن با شرکتهای مخابراتی میکنند.
میرویس آریا، هماهنگکننده کارزار «اترا کجاست؟» به روزنامه افغانستانما گفت که تمامی مشکلاتی که مشتریان دارند، به دلیل نبود نظارت دقیق از کارکردهای شرکتهای مخابراتی است.
آقای آریا افزود، اداره اترا به دلیل اینکه در فساد شرکتهای مخابراتی دخیل بوده، اکنون نمیتواند به سادگی مشکلی را که خلق کرده است، حل کند.
سال گذشته با راهاندازی کارزار «اترا کجاست؟» اداره اترا چند نشست را با فعالان مدنی و برخی از شهروندان با حضور نمایندگان شرکتهای مخابراتی برگزار کرد.
میرویس آریا که یکی از اشتراک کنندگان این نشستهای بود، میگوید که فیصلهای که ایجاد شده بود، یک فیصله جامع بود اما قسمت اعظمی از آن اجرایی نشد. او به این باور است که اگر آن فیصله نامه اجرایی می شد بخش اعظمی از مشکلات مشتریان حل میشد.
آقای آریا همچنین گفت که اداره اترا و مخابرات و شرکتهای مخابراتی گفتهاند که مشکلات کمتر شده اما در عمل ما کار ملموسی را شاهد نبودهایم.
مشتریان برخی از شرکتهای مخابراتی نیز میگویند که خدمات مخابراتی همچنان بیکیفیت است و نظارت دقیقی از ارایه خدمات صورت نمیگیرد.
احمد علی میگوید که نسبت به سالهای گذشته میزان دزدی شرکتهای مخابراتی کمتر شده اما خدماتی که ارایه میشود بسیار بد است. او همچنین گفت که یکی از مشکلات جدی، پاسخگو نبود بخش خدمات مشتریان شرکتهای مخابراتی است.
اداره اترا میگوید که پاسخ دادن به مشتریان یکی از مکلفیتهای شرکتهای مخابراتی است و در صورتی که این مشکل وجود داشته باشد، مشتریان میتوانند شکایت کنند.
میرویس آریا اما میگوید که مردم به دلیل اینکه حوصله پیگیری را ندارند دنبال موضوع دزدی شرکتهای مخابراتی نمیگردند. از یک طرف دیگر مردم به سیستم اعتماد ندارند و باعث ادامهدار شدن فساد شده است.
اداره اترا به صورت روزانه حدود 300 مورد شکایت را از شرکتهای مخابراتی ثبت میکنند که 20 مورد آن قابل پیگیرد و بررسی است.
آمریت سمع شکایت اداره اترا به روزنامه افغانستانما گفت که شکایتهای قابل پیگیری شامل کیفیت خدمات، فعال سازی بستهها، از دست دادن کریدیت و یا عدم پاسخدهی خدمات مشتریان شرکتها میشود.
این آمریت تمامی شکایتها را در صورتی که مرتبط باشد، با شرکتهای مذکور در میان میگذرد و از حل شدن آن از مشتری نیز اطمینان میگیرد.
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا اما میگوید که قسمتی از مشکلات ارائه خدمات مخابراتی به دلیل نبود زیربنا و امنیت در کشور است.
او افزود که پیش از این فایبر نوری در انحصار دولت بود و این باعث بروز مشکلاتی شده بود اکنون فایبر نوری از انحصار دولت خارج شده و زمانی که کابل به یکی از کشورهای همسایه وصل شود، وضعیت خدمات بهبود خواهد یافت.
شهروندان و مشتریان شرکتهای مخابراتی اما به این گفتهها باور ندارند و میگویند که نهادهای مسئول به صورت جدی از ارایه خدمات نظارت نمیکنند و پیشرفتی در بهبود خدمات دیده نمیشود.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدهبان شفافیت، پیش از این گفته بود که نهادهای مسئول و شرکتهای مخابراتی تعهدات خود برای بهبود کیفیت مکالمات و خدمات انترنتی را عملی نکردهاند.
او گفت که شرکتهای مخابراتی از طریق اداره اترا ملزم شده بودند که در بهبود کیفیت خدمات و تحقق حقوق شهروندان یک سلسله اقدامات را روی دست گیرند، اما یافتههای این نهاد نشان میدهد که این تعهدات به گونه همهجانبه عملی نشده و پیشرفتهای بسیار اندک در بهبود خدمات و کاهش قیمت انجام شده است.
اما اداره اترا میگوید که مشکل ناامنی، محدودیتهای تکنالوژیکی و رقابت ناسالم از جمله دلایلی است که شرکتها نمیتوانند، آن را حل کنند.
رئیس نظارت و کنترول این اداره گفت که هر شرکت مخابراتی یک ظرفیت مشخص در قسمت تعداد مشتری دارد و اگر این میزان بیشتر از آن چیزی که تعیین شده، شود، به صورت خودکار کیفیت خدمات پایین میآید و این یکی از نارضایتیهای مشتریان است.
او گفت که به دلیل ناامنی در برخی از مناطق کشور گاهی یک پایه آنتن قطع میشود که با قطع شدن آن بار ارتباطی بر دیگر آنتن منتقل میشود که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات میشود.