صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کار 9 پروژه برق رسانی تکمیل و کار 22 پروژه دیگر در جریان است

کار 9 پروژه برق رسانی تکمیل و کار 22 پروژه دیگر در جریان است

شرکت برشنا اعلام کرد که در حال حاضر در 33 ولایت کشور، برق تولید میشود که مجموع سب ستیشنهای تولیدات داخلی به 628 میگاوات برق میرسد.
امانالله غالب، رئیس شرکت برشنا روز یکشنبه (4 حوت) که در برنامه حساب دهی دولت به ملت، در کابل صحبت میکرد گفت: ظرفیت تمام سب ستیشنها 3634 میگاوات امپیر است و لینهای انتقالی برق به 2710 کیلومتر میرسد.
او گفت که درحال حاضر افغانستان از طریق چهار لین وارداتی از کشورهای ترکمنستان، ایران، تاجیکستان وازبیکستان؛ در حدود 1015 میگاوات برق وارد میکند.
بهرهبرداری از دستگاه تولیدی بیات با ظرفیت 40 میگاوات، بهرهبرداری از سه دستگاه تولیدی آفتابی با ظرفیت مجموعی 40 میگاوات در ولایت قندهار، بهرهبرداری از دستگاه 2 میگاوات برق بادی و آفتابی ولایت هرات، بهرهبرداری از دستگاههای کوچک آبی جبل السراج و پارون، وصل ولایت خوست به شبکه توزیع برق و ترتیب طرح برای برنامه تطبیقی برق آفتابی در بامهای ادارات دولتی و منازل رهایشی از دستاوردهای شرکت برشنا در سال 1398 خوانده میشود.
رئیس شرکت برشنا افزود که به گونه مجموعی 103 پروژه برق در سال 1398 روی دست گرفته شده بود که کار 9 پروژه آن تکمیل و کار روی 22 پروژه دیگر جریان دارد. به گونه مجموعی 70 پروژه از این میان تمویل شده و33 پروژه بدون تمویل باقی مانده است.
آقای غالب یادآور شد، پروژههای کاسا 1000، پروژه لین انتقال 500 کیلو ولت ترکمنستان الی هرات(TAP )  و پروژه لین انتقال 500 کیلو ولت دشت الوان پلخمری الی ارغندی کابل (TUTAP )، به عنوان سه پروژه بزرگ منطقوی است که کار آن جریان دارد.
به گفته او، در سال 2019 کار سب استیشن ارغندی، لین انتقال برق 500 کیلو ولت از سرحد ترکمنستان الی شبرغان، سب استیشن 500 کیلو ولت دشت الوان، سب استیشن 220کیلوولت/20 کیلو ولت سالنگ، سب استیشن 220 کیلوولت/20 کیلوولت سروبی، پروژه IPP 40 میگاوات آفتابی قندهار، پروژه IPP 40 میگاوات حرارتی گازی مزارشریف، سب استیشن 220 کیلو ولت/20کیلوولت در شبرغان، اندخوی و توسعه سب استیشن مزار شریف، تکمیل شده است.
غالب از دستاوردها در بخش مبارزه با فساد اداری نیز یاد کرد و گفت که برعلاوه فابریکه ذوب آهن خان انجنیرنگ 23 مشترک به دلیل نداشتن سند تحویلی صرفیه برق به دادستانی معرفی شده و 32 تن از کارمندان برشنا شرکت نیز به دلیل تخلفات اداری، مورد تادیب قرارگرفتهاند.
عدم پرداخت صرفیه برق از سوی زورمندان یکی از چالشهای جدی شرکت برشنا است که از چندین سال به اینطرف ادامه دارد و انتقادهای زیادی نیز در زمینه مطرح شده؛ اما تا کنون این مشکل حل نشده است.