صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت انکشاف دهات: در سال 98 بیش از 5200 پروژه در سراسر کشور تطبیق شده است

وزارت انکشاف دهات: در سال 98 بیش از 5200 پروژه در سراسر کشور تطبیق شده است

وزارت انکشاف دهات میگوید که در سال 1398 خورشیدی، 5279 پروژه انکشافی را در 34 ولایت کشور تطبیق کرده است.
مجیبالرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات روز دوشنبه (5 دلو) در نشست «پاسخدهی دولت به ملت» گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۱۳۹۸ با مصرف ۹۶ درصد بودجه عادی و ۹۳ درصد بودجه انکشافی، ۵۲۷۹ پروژه را در ۳۴ ولایت کشور تکمیل کرده است.
آقای کریمی افزود، این پروژهها که در سکتورهای انرژی، آبرسانی، آبیاری، ترانسپورت، معارف و رشد اقتصادی روستاها تطبیق شده است و ۹.۲ میلیون روز کاری ایجاد کرده و بیش از ۱۱ میلیون تن از روستا نشینان کشور از آنها مستفید شده اند.
وزیر احیا و انکشاف دهات اضافه کرد که در حال حاضر کار ۸۷۶۱ پروژه دیگر که ۱۶ میلیون روز کاری ایجاد کرده و ۱۵ میلیون تن از آن مستفید میشوند، در کشور جریان دارد.
به گفته او، ساخت ۱۸.۱۷۸ کیلومتر از ۵۰ کیلومتر دیوار استنادی کرانههای دریای کنر هم اکنون ادامه دارد و سروی حدود ۱۵ کیلومتر آن تکمیل شده است.
او علاوه کرد، در این جریان بیش از ۶۲ هزار روز کاری نیز ایجاد شده و ۱۵۶۹ هکتار زمین زراعتی از خطر سیلاب و آبخیزیهای دریا محافظت شده اند.
آقای کریمی گفت که با اعمار این دیوار که به سفارش ویژه رئیس جمهور ساخته میشود، جلو تخریب زمینهای زراعتی دو طرف دریا گرفته شده و ۵۲۰۰ هکتار زمین زراعتی به ارزش ۲۷ میلیارد افغانی، قابل کشت خواهد شد.
وزارت انکشاف دهات میگوید که این پروژه همچنان برای ۱۵ هزار تن زمینه کار دایمی را نیز فراهم میآورد. وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان گفت که قرار است این وزارت بر اساس پروژه مشترک ارغنداب، ۱۲۹ شبکه آبیاری را در ولسوالیهای ارغنداب، ژیری، دامان، دند، پنجوایی و شاهولی کوت ولایت کندهار احداث کند.
این شبکهها ۸۶ هزار هکتار زمین را تحت پوشش منظم آبیاری قرار داده و افزون بر ایجاد ۱.۵ میلیون روز کاری، ۸۵۰۰ شغل دایمی را نیز به وجود خواهند آورد.
وزیر احیا و انکشاف دهات افزود که کار ساخت ۲۲۵ مکتب زیر چتر پروژه اقرا در ۱۷ ولسوالی کشور تکمیل شده و الی اخیر ماه حوت ۶۵۰ مکتب به طور کامل تکمیل خواهد شد. افزون بر این، قرار است ۲۰۰ مکتب به ارزش ۵۰ میلیون دالر به کمک عربستان سعودی در ولایت های کنر و پکتیا اعمار شود.
آقای کریمی همچنان گفت که برنامه انکشاف اقتصاد روستایی با تحت پوشش قرار دادن ۹۵۰ روستا در ۱۲ ولایت کشور، ۹۸۱۰ اتحادیه قرضه و پسانداز را در آنها ایجاد کرده است و تا اکنون ۳۲ میلیون افغانی در این اتحادیهها جمع شده است.  وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که طی سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۰۰ شورای انکشافی کوچیان در چوکات برنامهی ملی میثاق شهروندی ایجاد شده و حدود ۳۰ میلیون دالر برای بهبود وضعیت اقتصادی کوچیهای کشور اختصاص داده شده است. گفتنی است که وزارت احیا و انکشاف دهات برای سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۶۰۰۰ پروژهء انکشافی و ساخت ۴۰۰ کیلومتر سرک روستایی، ۹۰۰ متر پل و حفظ و مراقبت ۱۰۰۰ کیلومتر سرک دیگر را در برنامه دارد.