صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش جوانان به سخنان رئیس جمهور غنی

واکنش جوانان به سخنان رئیس جمهور غنی

صحبتهای رئیس جمهور غنی در یک برنامه تلویزیونی در مورد جوانان افغان واکنش تند شماری از جوانان را برانگیخته است. شماری از جوانان افغان صحبتهای غنی را تحقیر جوانان این کشور میدانند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در مناظره تلویزیونی دولتی این کشور اشتراک کرده بود و در جواب یکی از اشتراک کنندگان این برنامه در رابطه به حضور جوانان در گفتگوی صلح و بیکاری جوانان افغان گفت: «امید دارم که یک روز کار من را تو و نسل تو انجام دهید، باز ببینید که آنقدر کمر دارید، آنقدر شانه دارید که این بارها را تحمل کنید و آه نکشید و هر روز به طرف آبادی فکر کنید یا شما تسلیم میشوید.»
در ادامه رئیس جمهور افغانستان گفت: «چندتای تان درس اساسی میخوانید در پوهنتونهای تان، چندتای تان چانس دوم میگیرند و چندتای تان چانس سوم و چهار را میخواهند، طرف نسل خود هم بنگرید، چندتای تان چیزی را میخواند که به درد افغانستان میخورد، چندتای تان چیزی را حرف میزنید و بعد تحلیل میکنید.»
محمد اشرف غنی در ادامه افزود: «جدی ترین مشکل ما این است که آنی فکر میکنیم، آنی قضاوت میکنیم و باورمندی خود را از دست دادیم.» او در جواب خانم جوان اشتراک کننده گفت: «فساد در میان نسل شما هم کم نیست و باز شما مردم را مجبور میکنید که سر کفن کشهای قدیم افغانستان شکر کنند و من خود را برای نسل شما قربانی کردم.» این صحبتهای رئیس جمهور افغانستان با واکنشهای تند جوانان افغان مواجه شده است و جوانان افغان به این باور اند که عامل فساد، عقب ماندگی افغانستان، بیکاری و جنگ در این کشور نسل امروز نه؛ بلکه نسل دیروز اند.
نور احمد یکی از جوانان افغان در واکنش به صحبتهای رئیس جمهور افغانستان در مورد جوانان این کشور گفت: «رئیس جمهور در کنار خود یک حلقه از جوانان را جمع کرده است که تمام جوانان افغان را از آینه همین حلقه مشاهده و قضاوت میکند.»
نور احمد علاوه کرد که در افغانستان جوانانی هستند که چند سند متعبر تحصیلی دارند و شایستگی کار در بلند ترین مقامهای ادارات دولتی دارند اما به دلیل نبود وابستگی در ارگ ریاست جمهوری این کشور و عدم واسطه در ادارات دولتی بیکار اند. اما رئیس جمهور افغانستان هیچ برنامهای اصلاحی برای این مشکل ندارد.
فرهاد امانی خبرنگار در کابل در واکنش به صحبتهای رئیس جمهور غنی گفت: «افغانستان جوانان لایق و با استعداد دارد اما تحلیل رئیس جمهور افغانستان از جوانان برگرفته از دیدگاه ها در مورد  یک تعداد جوانانی میباشد که هر روز دست به سینه جلو آقای غنی ایستاد میشوند و از سوی افراد وابسته به خود آقای غنی به ارگ و دیگر ادارات دولتی معرفی شده اند و هیچ برنامه برای آینده افغانستان ندارند.»
به اساس آمار تقریبی ادارات دولتی افغانستان ۶۵ درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل میدهد اما جوانان افغان میگویند سیاسیون این کشور از جمله آقای غنی همواره از جوانان به عنوان چوب سوخت استفاده کرده و به هدف خود رسیده اند اما برای جوانان این کشور هیچ کار بنیادی انجام نشده است. برات علی بهکام یکی از جوانان افغان گفت: «رئیس جمهور غنی در دو دور انتخابات به جوانان وعده صدها جای کار و اشتراک جوانان در پروسههای کلان ملی را داده بود اما هیچ کدام از وعدههای آقای غنی برای جوانان عملی نشده است، رئیس جمهور افغانستان مدیریت ندارد و تنها در حرف از جوانان حمایت کرده است نه در عمل.»در هیمن رابطه افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان به دویچه وله گفت: «اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مورد جوانان این کشور زمینه برداشت های نادرست را فراهم میکند و ما توقع داریم که رئیس جمهور غنی اظهارات علمی و مسئولانه داشته باشد و مسئولیت خود را به دوش جوانان این کشور نیاندازد.»