صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان درهفتۀ جارى ميزبان سه نشست مهم درمورد صلح مى باشد

افغانستان درهفتۀ جارى  ميزبان سه نشست مهم درمورد صلح مى باشد

وزارت خارجه می گوید که دولت افغانستان طی هفته جاری میزبان سه نشست مهم منطقوی، فرا منطقوی و سه جانبه به هدف ایجاد اجماع منطقوی و جهانی درمورد پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی خواهد بود.
گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، دیروز با انتشار یک کلیپ ویدیویی گفته است که نشست نخست به روز دوشنبه هفته جاری از طریق ویدیو کنفرانس بین کشورهای منطقه، همکاران و شرکای ستراتژیک منطقوی دولت افغانستان برگزار میشود.
به گفته او این نشست که در آن روی ایجاد اجماع منطقوی و مذاکرات بین الافغانی صلح بحث می شود، با صحبتهای افتتاحیه محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان آغاز و به رهبری محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه ادامه مییابد.
هیواد می گوید که به روز سهشنبه هفته جاری، نشست سهجانبه میان افغانستان، پاکستان و چین به میزبانی افغانستان برگزار میشود و در این نشست  روی همکاریهای امنیتی، اقتصادی و مذاکرات صلح تمرکز خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت که روز پنجشنبه هفته جاری نیز نشستی میان کشورهای فرامنطقه بهمنظور ایجاد اجماع بینالمللی پیرامون مذاکرات بینالافغانی و روند صلح افغانستان با صحبتهای افتتاحیه رییسجمهور غنی آغاز و به رهبری سرپرست وزارت خارجه ادامه خواهد یافت.
هیواد می گوید که در نشست سومی، شرکای عمدهی بینالمللی افغانستان و کشورهایی که در جریان ۱۹ سال گذشته  افغانستان را در بعد امنیتی و اقتصادی حمایت کردهاند، شرکت خواهند کرد.
موصوف همچنان میگوید که برگزاری این نشستها برای تقویت اجماع منطقوی و فرامنطقوی در مورد روند صلح و مذاکرات بینالافغانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
اين درحاليست که به اساس توافق نامه ای صلح که میان ایالات متحده امریکا و طالبان در دهم حوت سال ۱۳۹۸ در شهر دوحه قطر به امضا رسید باید ده روز بعد از امضای این تفاهم نامه مذاکرات بین الافغانی اغاز می شد؛ اما به دلیل اختلافات روی رهایی زندانیان تا کنون این مذاکرات آغاز نشده است.
ازسوى هم برخى منابع گفته اند که قرار است مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان در شهر دوحه مرکز آن کشور برگزار شود. قابل ذکر است که رییس جمهور غنی گفته است که در آینده نزدیک زمان آغاز مذاکرات بین الافغانی را اعلام می کند.