صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسلمیار غیرحاضری های اعضای مشرانو جرگه را شرم آور دانست

مسلمیار غیرحاضری های اعضای مشرانو جرگه را شرم آور دانست

رییس مشرانوجرگه غیابت برخی اعضای این جرگه را خجالت آور می داند و به دلیل کم کاری ناشی از غیرحاضری ها از مردم معذرت خواست و گفت که بعد از این با غیر حاضران برخورد جدی می کند. به اساس فیصله کمیته روسای مشرانوجرگه، روز برعلاوه بحث آزاد هفت مسوده قانون برای بحث و رای گیری روی آن شامل اجندا شده بود، اما به اساس این که نصاب جرگه تکمیل نبود از تایید باز ماند.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه درنشست دیروز این جرگه گفت:« برای من منحیث رییس جای خجالت است که ما در چندین جلسه پیهم نصاب نداشتیم و امروز هم نصاب نداریم، از این بابت ازمردم معذرت خواهی می کنم...برای ما درد آور است که ما نتوانیم ۳۵عضو را که نصاب تکمیل می شود جمع کنیم، امروز ۲۶عضو حضور دارند و نصاب تکمیل نمی باشد.»
او می گوید که غیابت برخی اعضای این جرگه سبب شده است که این جرگه نتواند سرنوشت برخی قوانین و فرامین تقنینی را که برای تایید به این جرگه فرستاده شده است، تعیین بکند. وی به دارالانشای این جرگه هدایت داد تا با همه اعضای جرگه تماس گرفته شود که در جلسات بعدی حضور داشته باشند تا قوانین و فرامینی که به مجلس آمده، تعیین سرنوشت شود و به بعد از رخصتی های تابستانی نماند.
به اساس قانون اساسی، اعضای شورای ملی در اول اسد به رخصتی تابستانی می روند و دوباره به تاریخ ۱۶سنبله به کارشان آغاز می کنند. مسلمیار همچنان گفت که بعد از این در جلسات عمومی و جلسات کمیسیون های دایمی این جرگه حاضری گرفته می شود و بااعضای جرگه که غیابت داشته باشند، برخورد قانونی می شود.
رییس مشرانوجرگه در خطاب به اعضای این جرگه گفت:«اگر غیر حاضری تان ادامه پیدا کرد باز گله نکنید، از سه وظیفه ای که اعضای شورای ملی دارد یکی آن قانون گذاری است و غیرحاضری شماری از اعضای این جرگه سبب شده است که این جرگه در این بخش با انتقاد ها رو به رو شود.»
در نشست دیروز مشرانو جرگه، فیصله به عمل آمد تا روز سه شنبه هفته جاری این جرگه نشست فوق العاده را برگزار و تمامی قوانین و فرامینی که به این جرگه فرستاده شده است تعیین سرنوشت شود.
مسلمیار گفت :«اگر در جلسه بعدی هم ما نصاب نداشته باشیم، برخلاف گذشته، بعضی از قوانین در این مجلس به بعد از رخصتی باقی خواهد ماند.» به اساس قانون اساسی کشور، مشرانوجرگه ۱۰۲ عضو دارد، اما بنابر عدم برگزاری انتخابات شورای های ولسوالی، این جرگه با ۶۸ عضو به کارش ادامه میدهد و ۳۵تن نصاب این جرگه را تشکیل کرده می تواند.