صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک معلم در غور تحصن اعتراضی کرد

یک معلم در غور تحصن اعتراضی کرد

یک معلم در غور به نمایندگی از بیش چهل معلم دیگر به دلیل عدم پرداخت امتیازاتشان تحصن اعتراضی را آغاز کرده است.
محمد نبی شهاب غوری معلم مرکز ساینس ریاست معارف غور به دلیل عدم پرداخت امتیازات معلمانی که به طور غیر حضوری شاگردان را از طریق رسانههای محلی تدریس کرده اند، صبح امروز سهشنبه تحصن اعتراضی را در برابر دروازۀ ورودی ریاست معارف آن ولایت آغاز کرد.
آقای غوری میگوید، ریاست معارف این ولایت قبل از آغاز آموزش از طریق رسانههای محلی به آنها وعدۀ پرداخت حق الزحمه را داده بود، اما بعد از بارها مراجعه به این ریاست، تا اکنون حق الزحمۀشان را دریافت نکردهاند.
احمد صابر نوری رئیس معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفته، آنها حقوق اضافی این معلمان را از وزارت معارف درخواست کرده اند و منتظر پاسخ آنها هستند.