صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: طالبان می‌توانند از طریق انتخابات به اهداف سیاسی شان برسند

غنی:  طالبان می‌توانند از طریق انتخابات به اهداف سیاسی شان برسند

نشست بینالمللی مشورتی تقویت اجماع برای صلح (پنجشنبه ۱۹ سرطان) با اشتراک نمایندههای بیش از ۲۰ کشور و نهادهای بینالملی، به میزبانی دولت افغانستان برگزار شد.
این نشست با سخنرانی محمداشرف غنی، رییس جمهور افتتاح شد. آقای غنی در سخنرانیاش، اجماع بین المللی را در راستای عملی ساختن اهداف صلح، ضروری و مهم خوانده گفت «ما در مقطعی قرار داریم که صلح باعث شود تا طالبان روابط خود را با تمام گروه های تروریستی و سازمان های جرمی قطع کنند و این کار به نفع همه خواهد بود».
رئیس جمهور غنی همچنان گفت که دیدگاه ما برای صلح واضح است، ما می خواهیم که افغانستان را به عنوان بستر همکاری جهانی و منطقهیی و چهارراه اقتصادی و فرهنگی مبدل ساخته و با کشورها روابط دوستانه داشته باشیم و از دخیل شدن در تقابل کشورها و گروههای نیابتی جلوگیری کنیم. خاک ما فقط به هدف ثبات، ارزش ها و دفاع از نظم جهانی استفاده خواهد شد، نه به عنوان مرکز تهدید برای دیگر کشورها.
رئیس جمهور غنی افزود؛ ما ظرفیت و اراده سیاسی برای ختم جنگ و رسیدن به یک توافق سیاسی را داریم.
وی خاطرنشان کرد که «طالبان می توانند در جمهوری اسلامی افغانستان حضور یافته و از طریق اشتراک در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به اهداف سیاسی شان دست پیدا کنند».
در همین حال، اشتراک کنندگان در این نشست از تلاش های حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان به منظور رسیدن به صلح قدردانی کرده، خواستار کاهش سطح خشونتها، پایان تلفات ملکی، آتش بس بشردوستانه سرتاسری و شروع مذاکرات صلح بین الافغانی شدند.
نشست بینالمللی مشورتی تقویت اجماع برای صلح، سومین نشست در هفتهی جاری بود که به ابتکار و میزبانی دولت افغانستان برگزار شد. پیش از این نیز دولت افغانستان روزهای دوشنبه و سهشنبه میزبان دو نشست سهجانبه و منطقهای در پیوند به صلح بود.