صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک مرکزی: خاموش شدن کمره های امنیتی به مدت چهار ساعت صحت ندارد

بانک مرکزی: خاموش شدن کمره های امنیتی به مدت چهار ساعت صحت ندارد

بانک مرکزی افغانستان بعد از بیش از ده روز به گزارش ها در مورد خاموش شدن کمره های امنیتی این بانک، واکنش نشان داده و گفته است تعداد محدودی از کمره ها برای ساعتی با مشکل فنی روبرو شده بود. بانک مرکزی دیروز (۶اسد) در خبرنامه ای گفته است که خاموش شدن کمره های امنیتی برای مدت چهار ساعت، صحت ندارد.
در خبرنامه آمده است که «شمار محدودی از کمرههای امنیتی این بانک برای ساعاتی به دلیل بروز مشکل فنی، از فعالیت باز مانده است». بانک مرکزی تاکید کرده است که پس از ارزیابیها مشخص شد در این مدت به داراییها و داشتههای بانک آسیب نرسیده است.
در خبرنامه آمده است که ساعت ۵:۴۰ عصر روز دوم ماه سرطان تعداد محدودی از کمره های امنیتی از فعالیت بازمانده و آمریت خدمات بانک مرکزی ساعت ۷:۱۰ عصر همین روز در حالی که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی در نشستی با رئیس جمهور غنی حضور داشت، موضوع را گزارش داده است.
به نقل از خبرنامه، سرپرست بانک مرکزی نیز پس از آگاهی از این موضوع، جلسه فوری را ساعت ۸:۰۰ همان شب با حضور آمر خدمات، ناظر کل، مسوولان خزانه و معاون دوم پیشین بانک مرکزی تشکیل داده و آن را به صورت همهجانبه بررسی کرده است. بانک مرکزی تصریح کرده است که بر اساس بررسیهای مفتشان، هیچ آسیبی به داراییها و داشتههای بانک در جریان غیرفعال بودن کمرههای امنیتی وارد نشده است.
خبرنامه می افزاید که به معاون دوم پیشین بانک مرکزی به دلیل غفلت کارمندانش «توصیه شفاهی» داده شده و اجمل احمدی گفته است که در صورت موارد مشابه در آینده، با تاخیر به وی گزارش داده نشود. بر اساس معلومات بانک مرکزی، اجمل احمدی طی مکتوبی هشدار داده است که کمرههای امنیتی در هر حالتی بدون استثنا باید فعال باشند.
این در حالی است که تلویزیون کابلنیوز چند روز پیش گزارش داده بود که کمره های امنیتی و برق بانک مرکزی برای چهار ساعت خاموش شده بود. نکته قابل توجه این است که سه روز پس از خاموش شدن کمرههای امنیتی بانک مرکزی، چهار عضو برجسته این بانک از جمله معاون دوم آن برکنار شده بودند.