صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بسته شدن گذرگاه‌های پاکستان هم‌زمان بافصل برداشت میوه در کشور

بسته شدن گذرگاه‌های پاکستان هم‌زمان بافصل برداشت میوه در کشور

شماری از باغداران گفتهاند که ناگذیراند انگورهای شان را خشک کنند و اگر زمینهها فراهم شد، کشمش آنرا صادر کنند. شماری از باغداران در کندهار هم زمان با رسیدن فصل انگور این ولایت، بسته شدن گذرگاۀ سپین بولدک را به بیپرواییهای حکومت درحل بنیادی مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان، پیوند می دهند.
آنان میگویند که برای جلوگیری از فاسد شدن انگورهایشان، ناگذیر اند این فراوردهها را خشک کنند. همچنان، باغهای انگور ولسوالی پنجوایی این ولایت آماده حاصلبرداری هستند. اما امسال تا کنون بازار برای این انگور وجود ندارد و راۀ پاکستان بهروی صادرات انگور کندهار، بسته است.
داوود شاه، بازرگان میوههای تازه در پنجوایی در این باره گفت: «زمانیکه فصل میوههای ما فرا میرسد و آنها (پاکستان) دروازههای را میبندند و این جا کاروبار ما بند میشود.» حیاتالله، بازرگان دیگر در این ولایت گفت: «اگر دروازهها مرز بسته باشند، موترهای میوه ما در راه فاسد میشوند.»
شماری از این باغداران گفتند که ناگذیراند این انگورها را خشک کنند و اگر زمینهها فراهم شد، کشمش آنرا صادرکنند. این باغداران میگویند که امسال با زیان بزرگی روبهرواند. هاشم، باغدار در ولسوالی پنجوایی گفت: «در گذشته یک سیر انگور را ما تقریبأ ۳۰۰ افغانی به فروش میرساندیم، ولی حالا به ۱۵۰ افغانی هم فروخته نمیشود.»
اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار نیز هشدار داده است که اگر راۀ سپین بولدک به روی صادرات کشور باز نشود، باغداران کندهار به میلیونها افغانی زیان خواهند دید. نصرالله زهیر، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت گفت: «زمانی حادثۀ سپین بولدک رخ داده بود و هئیت آمده بود ما مشکلات و خواستههای مان را برای شان هم به زبان و هم کتبی گفتیم تا این مشکلات ما را با حکومت پاکستان، حل کنند.»
مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میافزایند که نگرانیهای شان را با حکومت مرکزی نیز شریک ساختهاند، اما تا کنون هیچ کاری برای حل مشکلات فراراه فراوردههای باغی این ولایت، نشدهاست.