صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونسکو برای حفاظت از آبدات تاریخی بامیان، پلان مدیریتی تهیه می‌‎کند

یونسکو برای حفاظت از آبدات تاریخی بامیان، پلان مدیریتی تهیه می‌‎کند

مسئولان محلی بامیان میگویند که بهمنظور حفاظت از میراثهای جهانی معروض به خطر و شامل ساختن آن در لیست دایمی میراثهای فرهنگی جهان، نخستین پلان مدیریتی را به همکاری یونسکو تهیه میکنند. ادارۀ محلی بامیان میگوید که قرار است کار تهیۀ این پلان و مرمت بخشهای از آبدات تاریخی شهر غلغله به زودی از سوی یونسکو در این ولایت آغاز شود.
لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان به سلاموطندار میگوید که تهیه و ترتیب این پلان ما را کمک میکند تا ساحات تاریخی، به خصوص ساحات میراثهای فرهنگی معروض به خطر یونسکو حفاظت شود و این میراثها شامل فهرست دایمی میراثهای جهانی یونسکو گردد. به گفتۀ آقای عظیمی، به زودی کار مرمت بخشهایی از شهر تاریخی غلغله نیز به همکاری مالی کشور ایتالیا آغاز خواهد شد.
مسئولان ادارۀ محلی بامیان میگویند که این پلان مدیریتی برای رونق صنعت گردشگری و حفاظت از میراثهای جهانی کشور مهم است. گفته میشود به زودی یک مرکز معلومات گردشگری نیز به همکاری مالی اتحادیۀ اروپا در بامیان فعال خواهد شد. نبود پلان مدیریتی حفاظت از میراثهای تاریخی معروض به خطر جهانی از چالشهای است که پیش از این بارها مورد انتقاد فرهنگیان بامیان قرار گرفته است.
شماری از فرهنگیان این ولایت میگویند که حکومت در ۱۸ سال پسین توجه چندانی روی حفاظت میراثهای معروض به خطر جهانی در این ولایت نداشته و با گذشت هر روز، میراثهای فرهنگی  در این ولایت ویرانتر میشود. مسئولان محلی بامیان میگویند که هدف از طرح و تطبیق این پلان مدیریتی، استملاک ملکیتهای مردم، رونق صنعت سیاحت، مشخص ساختن اراضی و ساحات میراثهای فرهنگی و حفاظت از آبدات تاریخی است.
به باور باستانشناسان، عدم آگاهیدهی در بارۀ میراثهای تاریخی و حوادث طبیعی که این میراثها را با خطر مواجه میسازد، از عوامل عمدۀ تخریب این آبدات در ولایت بامیان است. علیرضا مشفق، استاد باستانشناسی در دانشگاه بامیان میگوید، تنها کاری که میتواند آثار تاریخی را در فهرست میراثهای معروض خطر یونسکو حفظ کند، آگهیدهی در بارۀ اهمیت آنهاست.
در حال حاضر ۸ ساحۀ تاریخی بامیان - تندیسهای تخریبشدۀ شمامه و صلصال، شهر غلغله، شهر ضحاک و... -  شامل فهرست میراثهای معروض به خطر یونسکو اند.