صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی مصالحه: نخستین موضوع بحث هیأت گفتگو کننده صلح با طالبان آتش‌بس است

شورای عالی مصالحه:  نخستین موضوع بحث هیأت گفتگو کننده صلح با طالبان آتش‌بس است

شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که موضوع نخستین گفتگوی هیئت مذاکرهکننده حکومت با گروه طالبان آتشبس خواهد بود. به نظر میرسد که آخرین مانع بر سر راه آغاز گفتوگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان برداشته شد. در روزهای پسین مهمترین مانع بر سر راه آغاز این گفتوگوها عدم رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان خوانده میشد که محمداشرف رئیس جمهور با برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح فرمان رهایی این زندانیان را روز دوشنبه (۲۱ اسد) امضا کرد.
اما جزئیات این فرمان و اطلاعات دربارۀ فهرست ۴۰۰ نفری زندانیان طالبان تا به حال رسانهای نشده است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تاریخ آغاز گفتوگوهای صلح میان افغانان بهزودی اعلام میشود و موضوع نخستین گفتگوی مستقیم هیئت مذاکرهکنندۀ دولت با گروه طالبان، آتشبس سراسری خواهد بود.
فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیوی آزادی میگوید: «آجندا از قبل تعیین شده. روی مکان مذاکرات هم توافق شده است. آجندای اول ما اعلام آتشبس سرتاسری است که در این باره بحث میکنیم.» به گفتۀ آقای خوزون، تمام روند صلح از جمله تعیین موضوع گفتگو را شورای عالی مصالحه مدیریت میکند. از سوی دیگر، وزارت دولت در امور صلح میگوید که برای آغاز مذاکرات آمادگی کامل دارد. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که کارهای اداری و تدارکاتی آن تمام شده است.
بانو انوری افزود: «در آیندۀ نزدیک با توافق طرفین مذاکرات آغاز میشود. آجندای آغازین دولت افغانستان تأمین آتشبس جامع و دایمی است. بخاطر حفظ دستآوردهای ۱۹ سال اخیر موارد و حیطۀ بحثها از سوی شورای عالی مصالحه ملی و رهبری دولت افغانستان مشخص میشود.» به گفتۀ بانو انوری، محل دور اول گفتوگوهای مستقیم دولت و طالبان قطر است.
سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که در این دور گفتوگوها هیأت مذاکرهکنندۀ دولت ۲۱ تن به ریاست معصوم استانکزی، رئیس پیشین امنیت ملی خواهد بود.
در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که عدم افشای هویت ۴۰۰ زندانی طالبان نشاندهندۀ ابهام در روند صلح افغانستان است.
عمر شریفی، آگاه سیاسی به رادیو آزادی میگوید که این زندانیان جرایم سنگینی دارند و افشای هویتشان به روابط دیپلوماتیک افغانستان با برخی کشورها آسیب خواهد رساند.
آقای شریفی گفت: «ابهام در بارۀ هویت این ۴۰۰ نفر تنها یک بخش پیچیدگی در روند گفتوگوهای صلح در افغانستان را آشکار میکند.
اینها نهتنها مرتکب ترور و جنایت علیۀ شهروندان افغانستان هستند، بلکه تصور من این است که آنها در ترور و جنایات علیۀ شهروندان خارجی هم دست داشتند.»
به گفتۀ این آگاه سیاسی، اگر طالبان و حامیانشان در بدل رهایی این زندانیان تن به آتشبس دهند، موضوع رهاییشان قابل تلافی خواهد بود. طالبان هم گفتند که پس از رهایی زندانیان این گروه، گام بعدی آغاز گفتوگوهای صلح میان افغانان خواهد بود.