صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توزیع شناس‌نامه الکترونیک برای مهاجران افغان در ایران آغاز شد

توزیع شناس‌نامه الکترونیک برای مهاجران افغان در ایران آغاز شد

روند توزیع شناسنامه الکترونیک برای مهاجران افغان در ایران آغاز شده است.
طبق اعلام اداره ملی احصائیه و معلومات، این روند روز شنبه، بیستودوم سنبله در مراسمی با حضور مقامات افغان و ایرانی شروع شده است.
برای توزیع شناسنامهی الکترونیک به مهاجران افغان در ایران دو مرکز در تهران و دو مرکز دیگر در مشهد فعال شده است.
اداره ملی احصائیه و معلومات گفته است که یک مرکز دیگر نیز به زودی در شهر کرمان فعال خواهد شد.
شناسنامههایی که در ایران به مهاجران توزیع میشود، در کابل چاپ و به ایران فرستاده میشود.
مسوولان در اداره احصائیه و معلومات میگویند که مراکز توزیع شناسنامه الکترونیک با وسایل مورد نیاز تجهیز شده است.
بیش از دو میلیون مهاجر افغان در ایران زندهگی میکنند.
دولت در ماههای اخیر در تلاش قانونمندسازی حضور مهاجران افغان در ایران است.
توزیع شناسنامهی الکترونیک به مهاجران بخشی از این برنامه است.
برنامهی قانونمندسازی حضور مهاجران در ایران پس از آن روی دست گرفته شد، که در دو حادثه مرگبار در مرز با ایران و در شهر اصفهان این کشور، شماری از مهاجران افغان کشته و زخمی شدند.