صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: با شروع مذاکرات، خشونت‌ها باید کاهش یابد

عبدالله:  با شروع مذاکرات، خشونت‌ها باید کاهش یابد

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی در دومین روز حضورش در دوحه، پایتخت قطر در یک نشست خبری ظاهر شد و اعلام کرد که مردم انتظار دارند با شروع مذاکرات، سطح خشونتها به صورت قابل ملاحظه کاهش پیدا کند و دو طرف به خواست جمعی مردم افغانستان احترام قایل شود.
رییس شورای عالی مصالحهی ملی روز یکشنبه، بیستوسوم سنبله، در این نشست خبری گفت: «ممکن است میان دو طرف اختلاف نظرهای زیادی وجود داشته باشد، اما مهم این است که هردو طرف با حوصلهمندی گفتوگوها را تا یک راه حل صلحآمیز ادامه دهند.»
او گفت که شروع مذاکرات یک قدم تاریخی برای افغانستان است و اگر مذاکرات به شیوهی مسالمتآمیز ادامه پیدا کند، هردو طرف برنده خواهد بود و بازندهای در این روند وجود نخواهد داشت.
عبدالله عبدالله تأکید کرد که هیأت مذاکرهکننده دولت افغانستان با روحیه کافی و نیت تأمین صلح در این روند سهم گرفته است.
رییس شورای عالی مصالحهی ملی یک بار دیگر خاطرنشان کرد که جنگ راه حل نیست و ادامه خشونتها و افزایش تلفات، تأثیر منفی به روند مذاکرات صلح برجای خواهد گذاشت.
عبدالله از جانب دیگر افزود که برخی از وقایع که در جریان مذاکرات صورت میگیرد، بر روان مردم تأثیر منفی میگذارد.
به گفته او، مردم با شروع مذاکرات امیدواریهای فراوان دارند و توقع میرود که گفتوگوها منجر به صلح واقعی در کشور شود.
محمدمعصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکرهکننده دولت که نیز در این نشست خبری صحبت میکرد، گفت که پس از پایان نشست افتتاحیه، اولین نشست رسمی بین هیأت دولت و طالبان برگزار شد و در آن روی برخی از موضوعات توافق‌‌های ابتدایی نیز صورت گرفته است.
او گفت که تفاهمات شامل ایجاد گروههای تماس بین دو طرف بوده است. استانکزی افزود که دو طرف روی آمادهگیها برای نشستهای بعدی کار میکنند.
این در حالی است که گروه طالبان اعلام کرده است که هیچ نوع دیداری بین گروههای تماس هیأت مذاکرهکننده دولت و طالبان صورت نگرفته است.