صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در دوران قرنطین ۸ کودک از هر ۱۰ کودک «هیچ نیاموخته یا کم آموخته»‌اند

در دوران قرنطین ۸ کودک از هر ۱۰ کودک «هیچ نیاموخته یا کم آموخته»‌اند

نهاد بینالمللی حمایت از کودکان با نشر گزارشی اعلام کرد که در جریان محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان از هر ۱۰ کودک، هشت کودک آن «هیچ نیاموخته و یاهم خیلی کم آموخته»اند.
در این گزارش گفته شده است که کودکان خانوادههای نادار که در جریان قرنطین درآمدشان را از دست داده بودند، بیشتر از همه فرصت آموزش از دستشان رفته و با تهدید بلند خشونتهای خانوادهگی دچار شدهاند. طبق این گزارش، در شش ولایت افغانستان تنها ۲۸.۶ درصد کودکان به آموزش از راه دور از طریق برنامههای تلویزیونی، ۱۳.۸ درصد از طریق رادیو و ۰.۲ درصد از طریق انترنت دسترسی داشتهاند.  نهاد بینالمللی حمایت از کودکان در این گزارش گفته است که بررسی جهانی نشان میدهد که همهگیری بیماری کووید-۱۹ تاثیر ویرانگر بر آموزش کودکان فقیر داشته و فاصله میان پسران و دختران نادار و ثروتمند را بیشتر کرده است.
در گزارش آمده است: «در شش ماهی که از اعلام همهگیربودن این بیماری میگذرد، آسیبپذیرترین کودکان به طور گسترده دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی و غذا را از دست داده و همزمان محافظت از آنها در برابر تهدیدها به پایینترین سطح کاهش یافته است.»
نهاد بینالمللی حمایت از کودکان این گزارش را از طریق بررسی ۳۵۱ کودک و سرپرستان و همچنان پاسخگویی ۱۲۹ تن دیگر از طریق شبکههای اجتماعی تهیه کرده است.
یافتههای این بررسی نشان میدهد که دوسوم(۶۴ درصد) کودکان شامل این بررسی هیچ رابطهای در زمان قرنطین با آموزگاران نداشتهاند.
طبق گزارش نهاد بینالمللی حمایت از کودکان، ۴.۶ درصد کودکان که به گفته این نهاد حتا یک کودک از ۲۰ کودک نمیشود، روزی یکبار با آموزگار در تماس بودهاند. هشت کودک از هر ۱۰ کودک به این باور بودهاند که در زمان بسته بودن مکاتب یا «هیچ نیاموخته و یاهم خیلی اندک آموخته»اند.
به این ترتیب، سه کودک از هر ۱۰ کودک که حدود ۳۰ درصد را تشکیل میدهند، در جریان قرنطین با خشونت روبهرو شدهاند. نهاد بینالمللی حمایت از کودکان گفته است که در مناطق دوردست از هر سه خانواده، یک خانواده با مشکل دسترسی به مواد درسی روبهرو بوده است، اما در شهرها این شمار به یک خانواده از هر پنج خانواده میرسیده است.
در این گزارش گفته شده است که کودکان افغان و خانوادههایشان پیش از این هم از چندین دهه جنگ متاثر شدهاند، بیماری همهگیر کووید-۱۹ وضعیت را برای آنها بدتر و خطرناکتر کرده است.
نهاد بینالمللی حمایت از کودکان همچنان گزارش داده است که ۸ کودک در هر ۱۰ کودک که حدود ۸۳ درصد را نشان میدهند، از داشتن احساس منفی سخن گفتهاند. حدود دوسوم اعضای خانوادهها به نهاد بینالمللی حمایت از کودکان گفتهاند که به مشکل توانستهاند در جریان شیوع ویروس کرونا غذای «متنوع و مقوی» تهیه کنند. این گزارش نشان میدهد که هنگام بسته بودن مکاتب، خشونت در خانه دو برابر افزایش یافته است. نهاد بینالمللی حمایت از کودکان خواهان سرمایهگذاری فوری بر آموزش، صحت، تغذیه، خدمات محافظتی برای کودکان، خدمات صحت روانی و اقدامات حمایت اجتماعی شده است.