صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل را به‌دست آورد

افغانستان عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل را به‌دست آورد

عادله راز، نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل می‌‌گوید که افغانستان برای نخستین بار یک کُرسی در «کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد» برای چهارسال، بهدست آورده‌‌است.
افغانستان، چین و هند از جمله کشورهای بودند که برای بهدست آوردن عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد رقابت کردند.
هند و افغانستان توانستند بیشترین آرای ۵۴ کشور عضو این سازمان را بهدست آورند، ولی چین نتوانست آرای لازم را برای عضویت در این نهاد جهانی، بهدست آورد.
دفتر نمایندگی  افغانستان در نیویارک در این باره نگاشتهاست:«نمايندگى دايمى افغانستان در سازمان ملل متحد خرسند است که پیروزی تاریخی افغانستان را در انتخابات کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد برای دوره ٢٠٢١-٢٠٢٥ اعلام می نمايد. از زمان عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد این اولین بار است که افغانستان عضويت اين کمیسیون مهم را بدست مى آورد.»
کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد یکی از نهادهای مهم بینالمللی است که در بخش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، فعالیت میکند.
این نهاد در بخش ارتقاء حقوق زنان، مستندسازی زندهگی زنان در سراسر جهان، تقویت هرچه بیشتر برابری جنسیتی زنان، نقش اساسی دارد.