صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احدی: تولیدات زراعتی افغانستان ناچیز است

احدی: تولیدات زراعتی افغانستان ناچیز است

انوارالحق احدی که به تازگی به عنوان سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منصوب شده، میگوید که میزان تولیدات زراعتی افغانستان در مقایسه با خیلی از کشورهای منطقه ناچیزاست. او روز (سه شنبه، ۲۵ سنبله) در نشستی گفت که در «بیشتر کشورها از هر هکتار زمین تا شش متریک تُن حاصل برداشت میشود؛ اما این رقم در افغانستان به کمتر از سه متریک تُن در هر هکتار میرسد».
احدی افزود که اکثر مردم افغانستان به فعالیتهای زراعتی مصروف اند؛ اما سهمشان در اقتصاد ملی به ۲۶ درصد میرسد.
سرپرست وزارت زراعت، با ارائه برنامهها و پالیسی خود گفت که در نظر دارد تا زونهای مشخص زراعتی را ایجاد کند. او با تاکید بر ایجاد شفافیت در وزارت زراعت بیان کرد: «انتقاد بیشتر نهادهای تمویلکننده از دولت افغانستان این است که پول مالیهدهندگانشان به درستی به مصرف نمیرسد؛ اما وزارت زراعت باید در این زمینه شفاف عمل کند و حساب بدهد».
انوارالحق احدی؛ سرپرست وزارت زارعت، از نامزدوزیران معرفیشده از سوی عبدالله عبدالله؛ رییش شورای عالی مصالحه ملی است که به تازگی به این سمت گماشتهاست.