صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف: در حدود هفت‌هزار مکتب در کشور ساختمان ندارند

وزارت معارف: در حدود هفت‌هزار مکتب در کشور ساختمان ندارند

وزارت معارف میگوید که ۴۶درصد مکتبها در کشور که شمار آنها به حدود هفتهزار می‌‎رسد، ساختمان ندارند.
مسؤولان این وزارت میگویند که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون در حدود سیزده هزار مکتب ساخته شدهاست اما بهعلت افزایش جمعیت و برگشت مهاجران، نیاز است مکتبهای بیشتری ساخته شود.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف گفت: «با توجه به رسد سریع نفوس در افغانستان و عودت مهاجرین از کشورهای بیرونی طبیعی است که نیاز به مکتب افزایش پیدا میکند.»
در همین حال، شماری از دانشآموزانی که در فضای باز درس می‌‎خوانند میگویند که بهعلت تغییر آب و هوا به بیماریها مبتلا شدهاند.
وحید احمد، یکی از این دانشآموزان که در فضای بار در هرات درس میخواند بیان داشت: «مکتب ما کمبود منزل دارد و ما مجبوریم که در هوای سرد و گرم در داخل خیمه درس بخوانیم.»
نورالله، دانشآموز دیگر در هرات نیز افزود: «بسیاری از دانشآموزان بیمار میشوند و شماری از دانشآموزان مجبور میشوند که درس و تعلیم خودرا رها کنند.»
بربنیاد وعدههای حکومت، قرار است در چند سال آینده در حدود شش هزار ساختمان جدید برای مکتبها ساخته شوند. بهگفتۀ مسؤولان حکومتی با ساخت این مکتبها مشکل هشتاد درصد دانش آموزان ازمیان برداشته خواهند شد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری گفت: «یک برنامۀ کلانی را که حکومت پیش رو دارد این است که تا چندسال آینده نزدیک به شش هزار مکتب باید اعمار شود.»
در چند سال گذشته، پس از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، بیشتر بودجۀ حکومت در وزارت خانهها به وزارت معارف اختصاص یافتهاند.
بهگفتۀ شماری از شهروندان کشور بهعلت فساد و نبود مدیریت درست هنوز هم دانشآموزان حتا در شماری از بخشهایی از پایتخت در ساختمانهای کرایی و مکتبهای بی تعمیر مشغول آموزش استند.