صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عامل ضرب و شتم دو زن در خیابان کابل شناسایی شد

عامل ضرب و شتم دو زن در خیابان کابل شناسایی شد

وزارت داخله اعلام کرده که تحقیقاتی را در مورد ویدیوی که در آن دو زن جوان از سوی چند فرد ناشناس و در حضور پولیس مورد ضرب و شتم (لت و کوب) قرار میگیرد، انجام داده است. عامل این کار شناسایی و دو سرباز پولیس در ارتباط به این موضوع احضار شدهاند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفت که تحقیق از دو سرباز پولیس احضار شده، ادامه دارد، عامل اصلی این کار نیز شناسایی شده و آنان نیز برای تحقیق فرا خوانده شدهاند و نتیجه نهایی نیز بعدا نشر خواهد شد.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل نیز به بیبیسی گفت که پولیس روز گذشته تحقیقات را در این مورد آغاز کرده و برای دستیابی به حقیقت، همکاری این زنان جوان با پولیس الزامی است.
او گفت که پولیس کابل انتظار دارد تا این زنان جوان با آنها تماس بگیرند و توضیح دهند که چرا و از سوی چه کسانی لت و کوب شدهاند؟ تا این موضوع به شکل جدی و همهجانبه بررسی شود.
وزارت امور زنان نیز از این موضوع به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در روزهای گذشته ویدیوی در شبکههای اجتماعی همرسانی شد که نشان میدهد دو زن جوان از طرف چند پسر مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، در زمان انجام این کار چند سرباز پولیس در محل حضور دارند و فقط نظارهگر هستند.
در این ویدیو پیداست که فردی به یکی از این زنان حمله میکند و با او درگیر میشود. در ویدیوی دوم که از این حادثه همرسانی شده، فردی که صورتش با دستمال پوشانده شده است، بر موتر حامل این زنان یورش میبرد و سپس صدای فریاد آنان به گوش میرسد.
به نظر میرسد افرادی که به این زنان حمله و سپس آنها را لت و کوب کردهاند، کارمندان یکی از نهادهای امنیتی دولت باشد، زیرا افراد یاد شده مخابره بدست دارند و ماشینهای زرهی نیز در محل دیده میشوند. تصاویر نشان میدهد که آنان جاده را بر دیگر موترها بسته تا موتر مقامها از آنجا عبور کند. موضوعی که به « گرفتن خط سیر» معروف است.
برای شهرندوان کابل این صحنهها آشنا است، زیرا ماموران امنیتی ساعاتی از صبح و شام، برای عبور و مرور مقامهای دولتی، جادهها را مسدود میکنند و مانع عبور و مرور موترها و عابران تا زمان عبور کاروان مقامهای دولتی میشوند.
در مورد محل وقوع این حادثه تاکنون اطلاعات دقیقی در دست نیست و همچنین مشخص نشده که این زنان جوان چرا و به چه دلیلی لت و کوب شدند.
در همین حال وزارت امور زنان افغانستان از ضرب و شتم این دختران جوان در برابر چشمان پولیس به شدت انتقاد و ابراز نگرانی کرده است. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت به بیبیسی، گفت که نیروهای امنیتی مطابق قانون مسئولیت دارند که فضای مصون را در جادهها و خیابانها برای زنان فراهم سازند.
به گفته او، سربازان پولیس حاضر در محل این حادثه با وجود داشتن وظیفه قانونی، به عنوان تماشاچی حضور دارند و هیچگونه عکسالعملی نشان نمیدهند.
خانم دادرس در ادامه افزود که قرار است فردا کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شود و وزارت امور زنان این موضوع را در کمیسیون مطرح و از نهادهای امنیتی در مورد این عملکرد پولیس توضیح خواهد خواست.
به گفته او، مطابق قانون منع خشونت علیه زنان، ضرب و شتم زنان در محضر عام جرمانگاری شده و افراد دخیل باید بازداشت و مجازات شوند.
انتشار ویدیوی لت و کوب این دو دختر جوان در برابر چشمان پولیس، واکنشهای گستردهای کاربران شبکههای اجتماعی را نیز در پیداشته است. کاربران شبکههای اجتماعی خواستار توضیحات در این زمینه شدهاند و گفتهاند که این گونه رفتار از سوی شماری از سربازان پولیس بارها سر زده و باید جدی پیگرد قرار گیرد. 
آزار و اذیت زنان در افغانستان بیپیشینه نیست، قبل از این بارها گزارشهای در مورد آزار و اذیت زنان نشر شده حتی در محیط کاری و زنانی که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان خدمت میکنند.
چندی پیش یک سرباز پولیس در حوزه چهارم شهر کابل متهم به آزار و اذیت یک دختر عسل فروش شد و پس از انتقادهای گسترده، وزارت داخله اعلام کرد که این فرد را بازداشت کرده است.