صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریا به ارزش هشتصد هزار دالرکیت های تشخیص بیماری کوید19 به افغانستان کمک کرد

کوریا به ارزش هشتصد هزار دالرکیت های تشخیص بیماری کوید19 به افغانستان کمک کرد

اولین قسمت کمک های مربوط به کوید-۱۹  کوریا به افغانستان روز(۱۹ سپتمبر) به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رسیده است. کیت های تشخیص این بیماری به ارزش ۸۰۰۰۰۰ دالر آمریکایی بخشی از کمک های مستقیم و دو جانبه ی یک میلیون دالری دولت و مردم کوریا برای تقویت تلاش های دولت افغانستان در مقابله با کوید- ۱۹ است. دومین قسمت کمک ها که عمدتا شامل ماسک می باشد هفته آینده به افغانستان ارسال خواهد شد.
کمک های دو جانبه ی و مستقیم دولت کوریا برای مقابله با کوید-۱۹ به مردم افغانستان به سه میلیون دالر میرسد. پیش از این دولت کوریا کمک هایی به ارزش دو میلیون دالر در مشارکت با برنامه ی توسعه ای ملل متحد و سازمان صحی جهان نموده است. 
دوستان خوب در روزهای دشوار مورد نیاز خواهند بود. دوستی و محبت نه فقط در لغات بلکه در عمل نیز قابل انتقال و نشان دادن است.  این محموله، نشانه ی کوچکی از دوستی، همدردی و یکدلی مردم کوریا در مقابل مردم افغانستان است. من باور دارم که مردم کوریا به خوبی سختی ها و رنج هایی که مردم افغانستان دیده اند را، درک می کنند چرا که ما نیز این سختی ها را تجربه نموده ایم. من همچنان به مقاومت و ایستادگی مردم افغانستان که در طول تاریخ نشان داده اند، باور دارم.
یقین دارم که مردم افغانستان بر چالش های موجود آن گونه که ماغلبه کردیم، غلبه خواهند کرد. کوریا در این سفر بزرگ برای صلح و کامیابی در کنار افغانستان ایستاده است. «ژا هیونگ ری سفیر کوریا»
بخش صحت از اولویت های همکاری کوریا به افغانستان برای رسیدن به توسعه اجتماعی-اقتصادی است. کوریا به عنوان دوست حقیقی افغانستان، نقش خویش را در جامعه جهانی برای کمک و برطرف نمودن نیازهای بشردوستانه و آوردن صلح، ثبات و کامیابی در افغانستان ادامه خواهد داد.