صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامه خشونت ها از سوی طالبان، پروسه مذاکرات صلح را متاثرمى سازد

ادامه خشونت ها از سوی طالبان،  پروسه مذاکرات صلح را متاثرمى سازد

درنظرسنجى تازه از محصلان پوهنتون ها درشهرکابل، نزديک به ٥٠ درصد خواستار آتش بس، ٦٩ درصد خواهان نظارت امريکا ازمذاکرات صلح ميان افغانان شده وسازمان ملل متحد رامناسب ترین گزینه برای میانجی گری در اين مذاکرات خوانده اند.
نتايج اين نظرسنجى زيرنام» دیدگاه محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کابل در مورد صلح «که از سوى موسسۀ تحصيلات عالى خصوصى »گوهرشاد «از بيش از يک هزار محصل در موسسات تحصيلات عالى خصوصى و دولتى در شهرکابل انجام شده است، دیروز ٣١ سنبله اعلام شد.
داکتر محمد باقر ذکى استاد موسسۀ تحصيلات عالى گوهرشاد و طراح اين نظر سنجى به آژانس خبرى پژواک گفت: » هدف اين نظرسنجى اين است تا ما واسطه باشيم براى انتقال صداى شهروندان به خصوص محصلين به دو طرف مذاکره کننده[ دولت افغانستان و طالبان]. «
موصوف مى گويد که اکثر جوانان در اين نظر سنجى بر حفظ جمهوريت و اولويت دادن به امنيت بعد از مذاکرات صلح و نقش سازمان ملل در مذاکرات صلح تاکيد کرده اند.
وى مى گويد که پاسخگویان این نظرسنجی برقراری آتش بس را شرط لازمى براى موفقیت گفتگوهای صلح میدانند ومى گويند که بدون آتش بس، نتیجه بخش بودن مذاکرات با شک و تردید مواجه مى باشد.
در اين نظر سنجى آمده است که اکثريت پاسخگویان ضمن حمایت ازحفظ جمهوریت نظام سیاسی، واگذاری نهادهای امنیتی و دفاعی به طالبان، در چارچوب شریک سازی آن در قدرت، را غیرقابل قبول عنوان کرده اند.
براساس یافته های این تحقیق، در صورت عدم کاهش خشونت از سوی طالبان، زیاده خواهی طالبان درمذاکرات صلح، انکار آنها از گفتگو با حکومت افغانستان و نبود هماهنگی بین دولت و گروه های سیاسی منتقد آن درمورد صلح، ممکن است مذاکرات صلح به شکست بى انجامد.
منبع مى نويسد، از آنجا که بخش قابل توجهی از پاسخگویان این نظرسنجی کسانی اند که از ولایت های مختلف افغانستان برای تحصیل به کابل آمده اند، میتوان آنها را به عنوان یک نمونۀ کوچک از محصلان ولایت های مختلف کشور درنظر گرفت و یافته های این مطالعه را روایت روشن دیدگاه محصلان کشور درمورد صلح عنوان کرد.
در نظر سنجى آمده است از سوی دیگر، توافق عمومی در مورد صلح زمانی حاصل میشود که مسایل و علایق گروه ها و اقشار مختلف جامعه در پروسۀ صلح و توافقات حاصل از آن درنظر گرفته شود.   
در بخشى اين تحقيق آمده است که ٦٩ درصد مصاحبه شونده ها خواستار شامل شدن امريکا به عنوان نظارت کننده در مذاکره صلح ميان افغانان شده اند.
همچنان دراين نظر سنجى آمده است که نزديک به ٥٠ درصد از مصاحبه شونده ها خواستند که طرفين در جريان اين مذاکرات آتش بس فورى را اعلام کنند.
منبع مى نويسد که توقف خشونت یکی از مهمترین اقدامات در راستای صلح سازی مى باشد و بر لزوم برقراری » صلح سازی « بر اعلان آتشبس در طول مذاکرت صلح تأکید میکند.
همچنان در نظر سنجى گفته شده است که در جنگ افغانستان عوامل محلی، منطقه یی و بین المللی همزمان دخالت دارند؛ یافتن یک کشور میانجی که مورد قبول جوانب درگیر در جنگ و از همه مهمتر مورد اعتماد مردم افغانستان باشد دشوار به نظر میرسد. 
منبع مى نويسد که سازمان ملل متحد مناسب ترین گزینه برای میانجیگری در اين مذاکرات مى باشد.