صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای جلوگیری از نفوذ دشمن در نیروی پولیس، ریاست عمومی امنیت داخلی تشکیل می‌شود

برای جلوگیری از نفوذ دشمن در نیروی پولیس، ریاست عمومی امنیت داخلی تشکیل می‌شود

وزارت امور داخله میگوید که برای مبارزه با فساد در قوای پولیس، جلوگیری از نفوذ سازمانهای استخباراتی و جلوگیری از نفوذ عمال دشمن در قوای پولیس؛ سه استقامت کاری ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله را تشکیل میدهد.
محمد داوود احساس، رئیس عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله روز دوشنبه 28 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت که در سال مالی ۱۳۹۸ و جریان سال مالی ۱۳۹۹ تاکنون، به گونه مجموعی ۲۳۹۳ منسوب پولیس به شمول عدهای از افراد ملکی که در تبانی با منسوبان پولیس مرتکب جرایم شده بودند، بازداشت و پروندههای آنان پس از طی مراحل، به سارنوالیهای ذیربط فرستاده شده است.
آقای احساس افزود که طی این مدت ۵۴ تن از عوامل نفوذی دشمن در قوای پولیس تشخیص داده شده و پس از تکمیل تحقیقات، به سارنوالیهای مربوطه فرستاده شدند.
او در ادامه افزود که در فاصله تقریبا یک ماه، ۳۰۳ میل اسلحه مختلف پولیس و۱۶۱ واسطه نقلیه پولیس که نزد افراد خارج تشکیلات پولیس قرار داشت، جمع اوری و به قطعات مربوط انتقال یافته است.
حدود ۲.۵ میلیارد افغانی صرفهجویی
وزارت امور داخله میگوید که در نتیجه برنامههای اصلاحی اخیر که از سال گذشته آغاز شده، میزان مقروضیت این وزارت از بابت مواد اعاشوی در سال ۱۳۹۸، به صفر رسیده است.
آقای احساس گفت که پیش از سال ۱۳۹۸، میزان مقروضیت سالانه وزارت امور داخله از بابت مواد اعاشوی، به حدود ۲.۵ میلیارد افغانی میرسید.
او همچنان افزود: براساس محاسباتی که از آغاز سال مالی روان تاکنون صورت گرفته است، وزارت امور داخله در بخش مواد اعاشوی نه تنها اضافه مصرف ندارد، بلکه تا ختم سال مالی روان، در حدود ۵۰۰ میلیون افغانی صرفه جویی خواهد شد.
به گفته احساس، از آغاز سال مالی ۱۳۹۹ تا اکنون، ۲۲ میلیون لیتر تیل در مقایسه با سال ۱۳۹۸ صرفه جویی شده و بیشبینی میشود که این رقم تا پایان سال مالی روان، به ۲۸ میلیون لیتر برسد.
او افزود که در سال ۱۳۹۸، همچنان ۲۱ میلیون فیر مهمات مختلف در مقایسه با سال ۱۳۹۷ صرفه جویی شده و از آغاز سال مالی روان تا اکنون بیشتر از ۱۰ میلیون فیر مهمات دیگر نیز به میزان صرفه جوییها افزوده شده است.
احساس تصریح کرد که وزارت امور داخله از آغاز سال مالی روان تا اکنون، ۳۰۰ میلیون افغانی در مقایسه با سال ۱۳۹۸، در بخش مواد محروقاتی صرفه جویی داشته است.