صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی استندرد ایجاد شد

شورای عالی استندرد ایجاد شد

معاونت دوم ریاست جمهوری میگوید که شورای عالی استندرد بر اساس حکم ریاست جمهوری و مطابق ماده هشتم قانون استندرد سازی ایجاد شده است.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری روز سهشنبه 29 میزان با نشر خبرنامهای نوشته است که این شورا توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری مدیریت و رهبری میشود.
به نقل از خبرنامه، شورای عالی استندرد به عنوان مرجع انسجام امور مربوط به استندرد سازی و زیربنای ملی کیفیت بوده و 18 اداره دولتی عضویت این شورا را دارند.
اعضای شورای عالی استندرد اداره ملی استندرد، وزارتهای مالیه، اقتصاد، تحصیلات عالی، زراعت، آبیاری و مالداری، شهرسازی و اراضی، فواید عامه، صحت عامه، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پترولیم، و اکادمی علوم، اداره ملی حفاظت محیط زیست، شهرداری کابل، اداره ارگانهای محلی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم میگوید که وظایف شورای عالی استندرد تصویب استراتیژی و پالیسیهای عمومی اداره ملی استندرد و نظارت از تطبیق آنها؛ تصویب استندردهای ملی، کودهای ملی ساختمانی و نورمها؛ تأیید ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﺁﻥ برای ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﺑــﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨـــﮥ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﻼﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﮤ ملی استندرد است.
همچنین ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻨﺪﺭﺩﻫا ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻧشرﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﺟﺮاﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﮤ ﻣﻠﯽ استندرد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻭﻃﺮﺯﺍﻟﻌﻤﻞهای ﻣﺮﺑﻮطه از وظایف دیگر این شورا است.
گفتنی است شورای عالی استندرد به منظور انجام فعالیتهای خود طرزالعمل فعالیت این شورا را در سه فصل و ده ماده تصویب کرده است و فعالیتهای خود را بر اساس آن به پیش میبرد.
اولین جلسه شورای عالی استندرد در 13 جدی سال 1395 به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و از آن زمان تاکنون جلسات این شورا به صورت منظم برگزار شده است.