صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشته شدن ۱۲ کودک در حمله هوایی در تخار را تأیید کرد

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشته شدن ۱۲ کودک در حمله هوایی در تخار را تأیید کرد

کمیسیون مستقل حقوق بشر یافتههای ابتدایی خود درباره تلفات غیرنظامیان در حمله هوایی نیروهای ارتش در ولایت تخار را همهگانی کرد.
براساس یافتههای ابتدایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در سیام میزان بهشمول کودکان پسر و دختر، ۱۲ کودک کشته و ۱۸ تن دیگر به شمول ملای مسجد زخمی شدهاند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که این تلفات در پی حمله هوایی نیروهای دولتی در منطقه هزاره قشلاق قولبرس تخار به غیرنظامیان وارد شده است.
طبق یافتههای کمیسیون مستقل حقوق بشر، کودکان در این مسجد نزد ملا درس میخواندند و حمله هوایی هنگامی صورت گرفته است که دستهای از جنگجویان گروه طالبان از نزدیک این مسجد عبور میکردند.
پس از نشر خبر کشتهشدن ۱۲ غیرنظامی، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری این خبر را بیاساس خواند. صالح گفته است که در این حمله کسانی که نیروهای امنیتی را به خاک و خون کشانیده بودند، نابود شدند.
او گفته است که ثبوت غیرقابل انکار در اختیار او قرار دارد و  خود این ثبوت را مشاهده کرده و با صلاحیت دولتی و اخلاقی کشتهشدن کودکان را رد میکند.
صالح همچنان هشدار داد با کسانی که شایعه را ضد نیروهای امنیتی سرخط ساختهاند، برخورد قانونی خواهد شد. بعدها دفتر صالح اعلام کرد که طراح شایعه علیه نیروهای امنیتی در تخار بازداشت شده است.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر از مسوولان حکومتی خواسته است که با شهروندان مدعی نقض حقوق بشری مردم با گفتار و رفتار تهدیدآمیز برخورد نکنند.
این نهاد پیشنهاد کرده است که مسوولان دولتی به جای آن، چنین قضایا را بررسی و درباره آن به گونه همهجانبه تحقیق کند و نتایج را بهگونه مستند و اقناعکننده در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است، دولت افغانستان مبتنی بر قوانین ملی و تعهد به حقوق و مقررات بینالمللی موظف و متعهد به حفاظت از آزادی بیان، بهمثابه یکی از حقوق بشری شهروندان و از مهمترین دستآوردهای نظام سیاسی-حقوقی موجود، است و باید در عمل به این وظیفه و تعهد خود ادامه دهد و در برابر اعمال خود پاسخگو باشد.
دیدهبان حقوق بشر نیز در اعلامیهای گفته است که امرالله صالح در پی ساکت کردن اطلاعدهنده تلفات غیرنظامیان در تخار است. این نهاد به دولت پیشنهاد کرده است که هرچه زودتر بازداشتیها را رها کند.
از جانب دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر در اثر فیر هاوان گروه طالبان به بازار شیرینتگاب ولایت فاریاب، یک زن کشته است و چهار کودک و هفت مرد زخمی شدهاند. این رویداد در یکم عقرب ثبت شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش تلفات غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان را نگرانکننده خوانده و گفته است جنگ راه حل نیست و جز به قربانیشدن فزاینده شهروندان، نقض همهجانبه حقوق بشری و شهروندی آنان و ویرانی هرچه بیشتر کشور نمیانجامد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار شناسایی عاملان حمله بر غیرنظامیان، تأمین عدلت و جبران خسارت بر آنها شده است.
این نهاد همچنان خواستار توقف فوری جنگ و برقراری آتشبس و حل مسایل از طریق مذاکره شده است.