صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر غیرنظامی ناتو: مذاکره دربارۀ نیروهای دولتی باید فراگیر باشد

سفیر غیرنظامی ناتو:  مذاکره دربارۀ نیروهای دولتی باید فراگیر باشد

پونتیکوروو، سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان میگوید که آیندۀ نیروهای دولتی افغانستان یکی از چالش برانگیزترین مسایل در مذاکرات صلح خواهد بود.
این مقام ناتو امروز در بحثی در انستیتوت مطالعات صلح و جنگ افغانستان گفت که مذاکرات در این باره تا حد ممکن باید فراگیر باشند.
سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان تأکید کرد که در مذاکرات صلح افغانستان، دیدگاههای تمامی افغانان بهشمول زنان که در نهادهای امنیتی و دفاعی نقش حیاتی دارند باید گنجانیده شوند: «افغانها تنها زمانی احساس امنیت خواهند کرد که خودشان مسؤول تأمین امنیتشان باشند. بازیگران منطقهیی هم باید بدانند که این منطقه زمانی امنتر خواهد بود که ساختار نیروهای امنیتی پس از توافق صلح، از سوی افغانها بر میز مذاکره تعیین شود.»
درهمین حال، دیوید سیدنی، رییس دانشگاۀ امریکایی افغانستان که نیز در این برنامه سخن میزد، گفت که درحال حاضر، بسیاری از مردم به درستی نمی‌‌دانند که آیا طالبان صلح میخواهند و یا قدرت: «این پرسش ناروشن وجود دارد که آیا طالبان صلح میخواهند؟ بسیاری از پرسشهایی که مطرح کردید تنها زمانی روشن میشوند که طالبان صلح بخواهند. آیا طالبان به گرفتن قدرت متعهد استند و هدفشان قدرت است؟ آیا آن را از راه گفتوگوها در دوحه به دست میآورند یا با نیروهای نظامی و یا با ازهمپاشی نظام افغانستان از درون؟»
اما، دربارۀ آیندۀ نیروهای دولتی و چگونگی سرنوشت جنگجویان طالبان پس از توافق صلح، اشلی جکسون، یک عضو مرکز «مطالعه گروه های مسلح» گفت که برای نهادهای امنیتی باید یک راه حل جامع جستجو شود: «در افغانستان و در بخشهای دیگر جهان پس از منازعه، دربارۀ کارایی خلع سلاح، شواهد اندکی وجود دارند. اما شواهد بیشتری وجود دارند که این برنامهها در رسیدن به هدفشان ناکام شدهاند. پس اگر برای سکتور امنیتی در آینده به دنبال راه حل میگردید، این راه حل، خلع سلاح نخواهد بود.»
نعمت بیژن، استاد دانشگاه در استرالیا نیز که در این برنامه حضور یافته بود، بیان داشت: «افغانستان به این نیاز دارد که خلایی که با بیرون شدن نیروهای امریکایی به وجود میآید، از سوی نهادهای اصلی حکومت پر شوند. بر علاوه، این نهادها برخی از جنگجویان پیشین را باید مدغم بسازند؛ نه تمامی آنان را، زیرا برخیهایشان زندهگی غیرنظامی را در پیش خواهند گرفت.» با این همه، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید که دراین باره در میز مذاکرات در دوحه گفتوگو خواهد شد. برخی از شرکت کنندهگان دیگر این برنامه گفتند که برنامههایی مانند دایاگ، فساد را در پی داشتند و برای خلع سلاح و بازگشت جنگجویان به زندهگی عادی، ارادۀ سیاسی واقعی وجود ندارد.