صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند ثبت وسایط بدون اسناد دهم عقرب آغاز می‌شود

روند ثبت وسایط بدون اسناد دهم عقرب آغاز می‌شود

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که به منظور افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک پروسۀ ثبت وسایط بدون اسناد گمرکی (یک کلید) ۱۰ عقرب سال جاری آغاز میشود.
این وزارت روز یکشنبه 4 عقرب با نشر خبرنامه ای نوشته است که تمام مالکان وسایط بدون اسناد (یک کلید) مکلف هستند تا 27 قوس، وسایط خود را در گمرکها و در ولایاتی که گمرک موجود نیست در مستوفیتها، ثبت و طی مراحل کنند. وزارت مالیه گفته است که عرایض مبنی بر ثبت و طی مراحل وسایط بدون اسناد بعد از انقضای میعاد فوق، قابل پذیرش نیست و وسایط بدون اسناد باقیمانده از سوی مراجع مربوط ضبط میشود.
در خبرنامه وزارت در مورد درصد تخفیف در قیمت دیتابیس گمرکی برای وسایط «غیرزرهی فاقد اسناد گمرکی» نوشته که از مدل 1990 الی 2000 با تخفیف 85 درصد، از مدل 2001 الی 2010 با تخفیف 75 درصد و از مدل 2011 الی 2020 با تخفیف 35 درصد انجام می شود.
وزارت مالیه میگوید که تمام وسایط نظر به حجم سلندر تابع محصول گمرکی مطابق به تعرفه مرعی الاجراء قرار میگیرد. آن عده وسایطی که شامل تعرفه متذکره نباشد تابع 25 درصد محصول قرار خواهد گرفت، اضافه بر آن تمام این وسایط شامل معافیت از سایر انواع جرایم گمرکی و ترافیکی میشود.
این وزارت همچنین در مورد میزان تخفیف در قیمت دیتابیس گمرکی  برای وسایط «زرهی فاقد اسناد گمرکی» نوشته که از مدل 2000 الی 2007 با تخفیف 55 درصد، از مدل 2008 الی 2015 با تخفیف 45 درصد و از مدل 2016 الی 2020 با تخفیف 35 درصدی گرفته میشود.
هفته گذشته، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری وقتی که مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را برعهده گرفت، گفت که به تمامی وسایط بدون اسناد دو ماه فرصت داده میشود تا برای گرفتن اسناد، اقدام کنند.
آقای صالح گفته بود که افرادی که وسایط خود را ثبت نکنند، توسط نیروهای امنیتی ضبط میشود و در اختیار خانوادههای شهدا و یا نیروهای امنیتی قرار داده می شود.
چگونگی طی مراحل اسنادی وسایط فاقد اسناد گمرکی
مرحله اول: مالکین وسایط فاقد اسناد می توانند فورم تهیه شده جهت ثبت وسایط خویش را از ویب سایت وزارت مالیه دریافت نمایند.
مرحله دوم: مالکین وسایط سپس فورمه های ثبت شدۀ خویش را خانه پری نموده،  با کاپی تذکره و دو قطعه عکس به نزدیک ترین محل در ولایتی که گمرک موجود است در گمرک، و در ولایاتی که گمرک موجود نیست در مستوفیت ها جهت طی مراحل بعدی بسپارند.
مرحله سوم: گمرک ها و یا مستوفیت ها فورم های مالکین را دریافت و ثبت کتاب واردات خویش می نمایند.
مرحله چهارم: ادارۀ گمرک و یا مستوفیت سپس معلومات مندرج کتاب واردات را در جدول 101 درج دیتابیس می نمایند.
مرحله پنجم: گمرک و یا مستوفیت جدول 101 را به نمایندگان ترافیک، امنیت ملی و ریاست مبارزه با جنایی جهت اطمینان از عدم مسئولیت مالکین می فرستد.
مرحله ششم: ادارۀ گمرک و یا مستوفیت جهت معاینه تخنیکی وسایط توسط نمایندگان ترافیک در گمرک و یا مستوفیت با مالک وسایط در تماس می شود.
مرحله هفتم: تمام اسناد گمرکی و آویز بانکی که نشاندهندۀ طی مراحل قانونی وسایط فاقد اسناد میباشد جهت اخذ نمبر پلیت به ادارۀ ترافیک فرستاده می شود.
وزارت مالیه همچنین گفته است که مراجع ذیربط دولتی مکلفاند تا بعد از اعلان این حکم هر نوع وسایط نو وارد فاقد اسناد گمرکی را که خلاف مقررات و طرزالعمل های نافذ وارد افغانستان میگردد، ضبط نمایند.
همچنان مطابق فقره چهارم مادۀ دوم مصوبۀ شماره 15 شورای امنیت ملی ، بنابر دلایل و نگرانیهای امنیتی وسایط فاقد اسناد آن عده از افرادی که تذکره الکترونیکی ندارند طی مراحل و ثبت نمی گردد.
بر اساس فقره پنجم ماده دوم مصوبۀ شماره 15 شورای امنیت ملی، نهادهای امنیتی و کشفی در همآهنگی با نهادهای عدلی و قضایی موظف اند تا بنابر دلایل امنیتی و به منظور جلوگیری از فرار پرداخت عوارض گمرکی، از این به بعد آن عده از افرادی که به وارد کردن وسایط فاقد اسناد مبادرت می ورزند، دستگیر نموده و در روشنی احکام قوانین کشور فرد مذکور را به حبس حداکثر 10 سال محکوم نماید.