صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

متن کامل توافقنامه پاکستان و افغانستان پیرامون «حمایت از صلح و ثبات در دو کشور و منطقه»

متن کامل توافقنامه پاکستان و افغانستان پیرامون  «حمایت از صلح و ثبات در دو کشور و منطقه»

عمران خان، نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان روز پنج شنبه (29 عقرب) برای یک روز به کابل آمد. در جریان سفر او روی سند “دیدگاه مشترک پیرامون حمایت از صلح و ثبات دو کشور و منطقه» توافق صورت گرفته است.
وزارت امور خارجه کشور میگوید این سند از اهمیت ویژهای پیرامون توافق روی اصول اساسی و برنامه همکاری میان دو کشور برخوردار است. موضوعات عمده این سند شامل همکاری در زمینه صلح، امنیت و توسعه همکاریهای اقتصادی و مردمی میان دو کشور است.
متن کامل
دیدگاه مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان پیرامون حمایت از صلح و ثبات در هر دو کشور و منطقه
قسمت ۱
۱. طی ملاقاتی که به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ صورت گرفت، نمایندگان بلندپایۀ جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان بر این اصل اساسی توافق کردند که جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان باید دیدگاه مشترک جدیدی را برای کمک به همدیگر در راستای  پیشبرد صلح و برقراری ثبات در هر دو کشور و فراتر از آن، تدوین نمایند.
۲ . آنان از آغاز روند صلح به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ در دوحه استقبال کرده و ابراز امیدواری نمودند که گفتگوها منجر به برقراری صلح وآرامش در جمهوری اسلامی افغانستان شود؛ گفتگوهایی که فرصت بی نظیری را برای افغان ها فراهم کرده است تا بدون مداخله، پیرامون آینده خود تصامیم لازم را اتخاذ کنند.
۳. آنان بر عزم خود تاکید می کنند که هردو کشور باید نگاه هایشان را به روابط آینده ای متمرکز سازند که مبتنی بر اعتماد بوده و نتائج ملموسی را بدنبال داشته باشد.  آنها خاطرنشان میدارند که  روابط نزدیک و برادرانه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان مفید، مطلوب و قابل دستیابی است، همانگونه که در دهه های قبل از درگیری ها ومنازعه در افغانستان، این روابط برقرار بوده است.
4. آنها موافقت می کنند که هرگونه دیدگاه و چشم انداز مشترک برای افغانستان و پاکستان باید عناصر اصلی زیر را شامل شود:
الف - اینکه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان باید از روابط ویژه ای برخوردار باشند، روابطی که اساس آن قابل پیش بینی بوده ، شالودۀ آنرا شفافیت و احترام متقابل و کامل به حاکمیت ملی یکدیگر تشکیل دهد و گسترش و پیشبرد منافع مشترک طرفین از طریق سازوکار های دولت با دولت صورت گیرد. اینکه چارچوب همکاری متقابل APAPPS میکانیزم جامع و چند جانبه را برای گسترش و بهینه سازی همکاری های دو جانبه فراهم می کند.
ب - اینکه موضعگیری جمهوری اسلامی افغانستان در «چند همسویی» با سایر کشورها و پیگیری روابط دوستانه با آنان، فرصت واقعی بهره برداری را برای هردو کشور فراهم نموده و بالعکس هیچ تهدیدی ایجاد نمی کند.
ت. اینکه هیچ یک از کشورها بدون صلح و ثبات در کشور دیگر، نمی توانند به صلح و ثبات پایدار دست یابند. صلح پایدار و اعمار صلح همه شمول، تمام ملت را در بر گیرد و به یک دولت مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک که در آن حقوق زنان و مردان انکارناپذیر بوده و از آن، محافظت می شود.
ث. اینکه خاک هیچ یک از کشورها نباید در جهت اهداف بدخواهانه علیه خاک دیگری استفاده شود و هر دو کشور برای شناسایی و مقابله با دشمنان صلح، طرفهای صلح ناپذیر و کسانی که روند صلح را تخریب می کنند، بایست همکاری کنند.
ج. اینکه دو کشور باید تماسها و ارتباطات خود را از راه های مختلف افزایش دهند، از جمله از طریق برقراری ارتباط بین مردم با مردم، تجار با تجار، دولت با دولت و از همه مهمتر با استفاده از ایجاد روابط امنیتی.
چ. اینکه اتصال منطقه یی باید با تأکید بر تجارت، رفت وآمد آزادانه مردم ، انتقال وعرضۀ کالاها و خدمات، افتتاح پست های بازرگانی و گمرکی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل و انرژی  تعمیق و درجهت منافع وانکشاف منطقه یی، بیش از انتظار هر کشور که به تنهایی بتواند آنرا بدست آورد، گسترش یابد.
د. اینکه حل و فصل سریع مشکلات مهاجرین، به عنوان مثال، بازگشت ایمن، به موقع و آبرومندانه پناهندگان، به دو کشور کمک می کند تا به چالش های انسانی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آوارگی انسانها، رسیدگی نمایند. بازگشت پناهندگان نیاز به منابع مالی دارد، از جمله پشتیبانی همه جانبه مساعدت کننده گان مالی در حمایت وسیع این روند.
اجراء و گامهای بعدی
۱. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان توافق دارند که پیشرفت به موقع برای تحقق این دیدگاه، مستلزم هماهنگی نزدیک، گفتگوی ساختارمند و تمایل به تصمیم گیری های دشوار و شجاعانه است. آنها در رابطه با ضرورت فوریت در رویکرد خود و پیشرفتی که در ابتدای دسامبر سال ۲۰۲۰ لازم میباشد موافقت می کنند. آنان با تأیید تعهدات قبلی، توافق می کنند که در سه بخش اصلی فعالیت های یادشده، به شمول مشخص کردن مقامات اصلی برای پیشبرد هر فعالیت به سرعت اقدام نمایند:
الف. تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰: قوت بخشیدن به فعالیتهای اساسی خدمات استخباراتی مشترک در زمینه تجزیه و تحلیل، نقشه برداری و همکاری در برابر دشمنان صلح و کسانی که فرآیند صلح را تخریب وتضعیف می کنند.
ب. تا اول جنوری ۲۰۲۱: ارائه یک پیشنهاد مشترک برای بازگشت پناهندگان، بالا بردن و تشدید تعامل و برخورد با این موضوع، تا جایی که اقدامات معتبر و پیشرفت کننده، روی دست گرفته شود.
ت. تا اول جنوری ۲۰۲۱: یک پیشنهاد مشترک برای افزایش اتصال منطقه یی که نه تنها افغانستان و پاکستان، بلکه منطقه وسیع تری را تقویت و مستحکم خواهد کرد.
درمراحل بعدی:
الف. اینکه رهبران دو کشور برای تداوم این فعالیتها، از پایتخت های همدیگر، به طور متناوب بازدید خواهند کرد. این ابتکار با سفر نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان به کابل آغاز شده است.
ب. رئیس جمهور غنی در جریان ربع اول سال ۲۰۲۱، یک بازدید متقابل از اسلام آباد خواهد داشت.
ت. اینکه جمهوری اسلامی افغانستان، خلاصه ای از مهمترین موضوعاتی را که در جریان روند صلح افغانستان مورد بحث قرار گرفته است، با جمهوری اسلامی پاکستان در میان خواهد گذاشت.
۳. هر دو طرف توافق کرده اند که این دیدگاه مشترک، تعهدات کنونی و تعهدات قبلی خویش را تحت بررسی منظم قرار دهند تا گامهای ملموس، روشن و برگشت ناپذیر را در جهت پیشرفت روابط نزدیکتر و پربارتر میان دو کشور، تضمین کنند.