صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفت نمایند‌گان امریکا با خروج سربازان این کشور از افغانستان

مخالفت نمایند‌گان امریکا با خروج سربازان این کشور از افغانستان

پس از دستور رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا برای کاهش نیروهای امریکایی به ۲۵۰۰ تن در افغانستان، کمیتۀ نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا نشستی را برای بررسی پیامدهای این تصمیم دانلد ترمپ دربارۀ افغانستان برگزار کرد.
اعضای کمیتۀ نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا میگویند که ایالات متحده هنوز هم با تهدید گروههای هراسافگن فراکشوری روبهرو است و نیاز است که امریکا به مأموریتاش در افغانستان ادامه دهد.
این قانونگذاران امریکایی میگویند هنوز باور ندارند که افغانها بتوانند امنیت کشور شان را تأمین کنند.
آدم اسمیت، رییس کمیتۀ مسلح نیروهای مجلس نمایندگان امریکا گفت: «بخشهایی که حاکمیت نداشته باشند و حکومت آن کشور ضعیف باشد، زمینۀ خوبی برای رشد گروههای هراسافگن استند. جنوب آسیا جایی است که گروههای بسیاری میتوانند از آن استفاده کنند. بسیاریها گفتهاند که اگر افغانستان سقوط کند، دوباره به یازدهم سپتمبر باز خواهیم گشت.»
هرچند این سیاستگران امریکایی تأکید میورزند که نمیخواهند نیروهای امریکایی همیشه در افغانستان بمانند، زمینه را برای خروج آنان مناسب نمیدانند.
مک تورنبیری، عضو کمیتۀ نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا بیان داشت: «هدف تمامی ما این است که افغانان بتوانند خودشان به مسایل امنیتی شان رسیدهگی کنند تا از آن کشور هیچ تهدید هراسافگنانه فراکشوری پیدا نشود؛ اما باور ندارم که هنوز به این توانایی رسیده باشند.»
یک عضو شورای روابط خارجی امریکا، خروج و کاهش نیروهای امریکایی را در اوضاع کنونی از افغانستان اشتباه میداند.
استیفن بیدل، عضو شورای روابط خارجی امریکا اظهار داشت: «ما باید شمار کنونی نیروهای مان را در افغانستان نگه داریم؛ بیشتر بهعلت ارزش سیاسی آن همچون یک فشار در گفتوگوها میان حکومت افغانستان و طالبان. اما برای خروج تمامی نیروها در بدل امتیازها در مذاکره با طالبان، آماده باشیم.» برخی از کارشناسان امریکایی در این نشست میگویند که خروج بیشتر نیروهای امریکا، توازن قدرت را در میدان جنگ به سود طالبان و گروههای دیگری مانند القاعده و حامیان بیرونی طالبان بهشمول پاکستان، ایران و روسیه تغییر خواهد داد.
ست جونز، مشاور مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی امریکا گفت: «خروج نیروهای امریکایی بر توان امریکا در کار آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در میانه جنگ با طالبان اثرگذار خواهد بود. باید به یاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان تندرو استند که به ایجاد امارت اسلامی در افغانستان متعهد استند. آیا این چیزی است که میخواهیم در افغانستان بر جا بگذاریم؟»
اما ویلیام راجر، معاون تحقیقات و سیاستگذاری در موسسه چارلز کوک که از سوی دانلد ترمپ نامزدسفیر امریکا در افغاستان است میگوید که اکنون زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فرا رسیدهاست؛ زیرا این جنگ حدود یک تریلیون دالر هزینه برداشته و ۲۳۰۰ تن از نیروهای امریکایی در این کشور جان باختهاند.