صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور در نشست جینوا: رویکرد ما بر صلح‎سازی، دولت‎سازی و مارکیت سازی استوار است

رئیس‌جمهور در نشست جینوا:  رویکرد ما بر صلح‎سازی،  دولت‎سازی و مارکیت سازی استوار است

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که بعد از ظهر امروز(سهشنبه 4 قوس) در کنفرانس جینوا برای افغانستان که تحت عنوان«صلح، رفاه و خودکفایی» از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد، گفت که رویکرد ما بر سه اصل صلح سازی، دولت سازی  مارکیت سازی استوار است.
رئیس جمهور گفت که تیم مذاکراتی افغانستان در دوحه روی صلح کردن کار می کند و مسؤلیت پیشبرد این روند در حال حاضر بر دوش تیمهای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است.
رئیس جمهور گفت:« ما از خود تعهد، شجاعت و اراده نشان داده ایم. ما با وجود افزایش خشونت ها، از ماه فبروری بدینسو نیروهای خویش را در میدانهای جنگ در وضعیت دفاعی نگهداشته‌‎ایم و روی آزادی پنجهزار زندانی طالب که محکوم به جرایم سنگین علیه بشریت بودند، موافقت کردیم.»
رئیسجمهور اولویت مردم افغانستان را صلح پایدار تعریف کرده، علاوه کرد که رسیدن به یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک از طریق صلح و حراست و توسعه دستاوردهای دو دهه گذشته، دیدگاه مشترک مردم حکومت و جامعه جهانی است.
وی افزود که طی دو سال اخیر، افغانها اجماع ملی را برای صلح دوامدار از طریق توافق سیاسی با طالبان ایجاد کردند؛ صلحی که در مطابقت با ارزشهای قانون اساسی کشور و معیارات بینالمللی حقوق بشر باشد.
وی تاکید کرد که باید حکومت، جامعه مدنی و مردم همراه با همکاران بینالمللی، روی تطبیق مؤلفههای اعمار صلح تمرکز نمایند. رئیس جمهور ایجاد شرایط رفاه، کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغالزایی را اقداماتی برای برقراری صلح پایدار توصیف کرد و گفت که مارکیتسازی و دولتسازی رابطه جداییناپذیر با اعمار صلح دارند.
وی بر حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد تاکید کرد. رئسجمهور بر اتصال منطقوی و نقش افغانستان به عنوان محور برای چهار نوع اتصال، ترانسپورت، انرژی، صنعت و تجارت و دیجیتل تاکید کرد. وی اضافه کرد که اتصال منطقوی نه تنها برای تحقق اجندای مارکیتسازی و دولتسازی مهم است، بلکه برای اجندای اعمار صلح نیز یک امر کلیدی میباشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ارزشهای جدید در کشور تصریح کرد:« نیمی از جمعیت ما در یک دموکراسی نوپا متولد شده و رشد کرده اند و آنان بر اختلافات نسلهای گذشته غالب شده و یک صدای منسجم و هدف مشخص در دموکراسی ما پیدا نموده اند.»
وی گفت که جامعه مدنی در افغانستان نیز نقش بسیار مهم دارد که حکومت متعهد است برای آن که بستر لازم را برای پیشبرد فعالیت‌‎هایشان و برای این که در روند پالیسی سازی سهم بگیرند، ایجاد کند.
رئیس جمهور کشور، علمای کرام را یکی از ستونهای جامعه ما و یکی از قویترین شبکههای رضاکار در کشور ما خواند و گفت که ما تنها افراد نیستیم؛ این شبکهها و ارزشهاست که با حمایت خود ما را متحد نگهداشته اند.
رئیس جمهور گفت که صلح، حراست از دموکراسی و قانون اساسی، امنیت، پاسخگویی و خدمات، وحدت ملی و اتصال منطقوی انتظارات و اهدافی هستند که دنبال میکنیم.
رئیس جمهور در مورد فساد اداری گفت:« در جریان پنج سال گذشته، پیشرفتهای زیادی داشتهایم. تمامی شاخصهای استراتیژی کنونی مبارزه با فساد، به استثنای یک شاخص که در حال تطبیق است، برآورده شده اند.»
وی علاوه کرد که فقر چالش عمده است، آمار و ارقام اخیر اداره معلومات و احصائیه نشان میدهد که فقر در جریان چهار سال گذشته در افغانستان، 7 درصد کاهش یافته است.
رئیسجمهور گفت که رنج و کشتار روزمره، مردم ما را در تنگنا قرار داده است. این غیر قابل تحمل  و توجیه ناپذیر است. ما به عنوان همکاران نیاز داریم تا در مقابل این بیباوریها خصوصاً در روشنایی توافق سیاسی آینده با گروه طالبان بایستیم.
رئیس جمهور در خصوص امنیت گفت:« قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسؤلیت امنیت و عملیاتهای مبارزه با تروریزم را در سال ۲۰۱۵ برعهده گرفتند و ما در خط مقدم مبارزه با تروریزم جهانی قرار داریم و اکنون نیروهای ما ۹۶ در صد عملیات ها را به گونه مستقلانه به پیش می برند.»
وی در مورد انکشاف اقتصادی و اتصال منطقه ای، تولید انرژی قابل تجدید، سرمایه گذاری در لینهای انتقال برق، معادن، تمدید پایپ لاینهای گاز و خطآهن نیز صحبت کرد.
رئیس جمهور علاوه کرد:« در حال حاضر ما تمرکز خود را روی اقدامات در خصوص خودکفایی در سکتورهای معارف، انکشاف شهری، انرژی و زیربنا چند برابر ساخته ایم.»
رئیس جمهور از همکاران بین المللی افغانستان خواست که با دولت افغانستان کمک کنند تا با امکانات کمتر، کار بیشتر را انجام دهد.
رئیس جمهور افزود:« علاوه بر تعهدات معمول برای کمکها، ما باید بر انواع تضمینها و بیمههای مالی تمرکز کنیم که به ما کمک کند تا اجندای اتصال منطقهیی را تحقق بخشیم و به طور اخص در سکتورهای انرژی و ترانسپورت، تمرکز نماییم.»
رئیسجمهور گفت که نباید اجازه بدهیم تراژیدیهای تاریخ در افغانستان، یکبار دیگر، تکرار گردد.
رئیس جمهور از تعهد ثابت جامعه بینالمللی با افغانستان بخاطر مبارزه با ویروس کرونا نیز ابراز امتنان کرده، گفت که کنفرانس امروزی نتیجه تلاشهای مشترک افغانستان و همکاران بینالمللی و نتیجه پروسه های مملو از همکاری و تعامل است.
رئیسجمهور غنی گفت:«اما هرگونه کاهش شتابزده کمکها در چند سال آینده منجر به عقبگردهای بزرگ در خدمات عامه، فعالیت اقتصادی و استندردهای زندگی خواهد شد. این نه تنها برای توسعه، بلکه برای صلح نیز مهم است.»
نشست جینوا 2020 برای افغانستان، از افغانستان، سفارت فنلاند در کابل و سازمان ملل متحد به گونه مشترک میزبانی شده است.
به قول شمروز خان مسجدی در این کنفرانس( تا ختم روز دوم) بیش از شش میلیارد دالر کمک به افغانستان تعهد شد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اورپا از هر گونه تلاش برای احیای امارت هشدار داد.