صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگشت بیش از ۷۶۷هزار مهاجر افغان از ایران در ۲۰۲۰

برگشت بیش از ۷۶۷هزار مهاجر افغان از ایران در ۲۰۲۰

سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM ) گفته است که از اول جنوری تا ۲۱ نومبر سال روان میلادی، ۷۷۳هزار و ۲۳۴ مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور شان برگشته یا اخراج شده اند.
بر بنیاد گزارش این سازمان، بیش از ۹۹ درصد این تعداد برگشتکنندگان و رد مر شدگان، مهاجران افغان مقیم ایران و نزدیک به یک درصد دیگر مهاجران افغان مقیم پاکستان بوده اند. سازمان بینالمللی مهاجرت گفته است که احتمال دارد سال ۲۰۲۰ شاهد برگشت بیشترین تعداد مهاجران از ایران باشد. پیش از این در سال ۲۰۱۸ میلادی ۸۰۵هزار مهاجر افغان از ایران برگشته یا اخراج شده بودند. با ورود این تعداد مهاجران افغان به کشورشان، میزان نیازمندیها و بودجۀ نهادهای امدادرسان نیز ممکن افزایش یابد.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز در گزارش خود گفته است: «در سال ۲۰۲۰ برای تطبیق برنامه رسیدگی به برگشتکنندگان در مرز ۱۲ میلیون دالر بودجه مشخص شده بود که نهادهای کمککننده تنها ۵.۲ میلیون آن را همکاری کرده اند که ۴۳ درصد را تشکیل میدهد».
شماری از مهاجران افغان که از ایران برگشته اند، دسترسینداشتن به خدمات صحی، بدرفتاری و سختگیری حکومت ایران را با مهاجران افغان دلیل برگشت شان بیان میکنند. به نقل از صدای امریکا؛ سید رضا موسوی که از ایران به افغانستان برگشته است، گفت: «هر ظلمی که با مهاجران میشود تحمل میکنند. به وضعیت مهاجران رسیدگی نمیشود. هر نوع رفتاری که دولت جمهوری اسلامی ایران و مردمش با مهاجران بکنند کسی سوال نمیکنند که چه شد». با این حال، سازمان بینالمللی پیشبینی میکند که در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۶۵۴هزار مهاجر فاقد اسناد از ایران به افغانستان برگردند که همۀ آنان نیاز به کمکهای بشری دارند. در همین حال وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته است که که اگر گفتگو های صلح با طالبان نتیجه بدهد، احتمال میرود که پنج میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند.