صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان همکاری‌های اسلامی سه قطع‌نامه را در مورد افغانستان صادر کرد

سازمان همکاری‌های اسلامی سه قطع‌نامه را در مورد افغانستان صادر کرد

سازمان همکاریهای اسلامی سه قطعنامه را در مورد افغانستان صادر کرده است. این قطعنامه در جریان چهلوهفتمین نشست شورای وزیران سازمان همکاریهای اسلامی صادر شده است.
طبق اعلام وزارت خارجه، این قطعنامهها در مورد اوضاع افغانستان، جنایات داعش و ابتکارات منطقهای در حمایت از افغانستان است.
دولت افغانستان از صدور قطعنامههای سازمان همکاریهای اسلامی استقبال کرده است و آن را به مثابه حمایت جهان اسلام از افغانستان عنوان کرده است.
نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاریهای اسلامی در هفتم و هشتم قوس در شهر نیامی کشور نایجیر برگزار شد.
حنیف اتمر، وزیر امور خارجه به نمایندهگی از افغانستان در این نشست شرکت کرده بود. طبق اعلام وزارت خارجه، سازمان همکاریهای اسلامی از عالمان و نهادهای مذهبی در کشورهای عضو این سازمان خواسته است که جنگ در افغانستان را تحریم و در حمایت از صلح موضعگیری کنند.
وزارت خارجه گفته است که با حمایت واضح کشورهای عضو از مذاکرات صلح، در این قطعنامهها با صراحت تمام از آغاز مذاکرات صلح استقبال شده و از اقدامات دولت افغانستان در زمینه عملکردهای سازنده به ویژه رهایی زندانیان طالبان، ستایش شده است.
سازمان همکاریهای اسلامی حملات اخیر تروریستی در کشور را در این قطعنامهها محکوم کرده است.
این سازمان هدف قراردادن غیرنظامیان در بامیان، دانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثر دانش و زایشگاه دشت برچی را به شدت نکوهش کرده است.
سازمان همکاریهای اسلامی از طالبان خواسته است که خشونتها را کاهش دهند و با برقراری آتشبس موافقت کنند. در قطعنامههای سازمان همکاریهای اسلامی از کشورهای عضو خواسته شده است که از روند صلح همهشمول در افغانستان حمایت کند که به یک راه حل سیاسی دست یابد. وزارت خارجه میگوید که سازمان همکاریهای اسلامی حمایتش را از پروژههای مختلف زیربنایی که هدف آن تقویت همکاری میان افغانستان و همسایگانش است، اعلام کرده است. این پروژهها شامل خط آهن – افغانستان، پروژه تاپی و پروژه «کاسا یک هزار» انتقال برق منطقهای است.
این قطعنامهها موضوعات مانند صلح، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، مهاجران و همکاریهای منطقهای را شامل میشود.