صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان تا شش ماه دیگر به واکسین کرونا دست‌رسی پیدا می‌کند

افغانستان تا شش ماه دیگر به واکسین کرونا دست‌رسی پیدا می‌کند

طبق اعلام وزارت صحت عامه، قرار است نخستین محموله واکسین کرونا تا شش ماه دیگر به کشور وارد شود که به حمایت مالی بانک جهانی و بانک توسعهی آسیایی تهیه میشود.
براساس آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به کرونا در افغانستان به ۵۳ هزار و ۵۳۸ تن میرسد. از این میان دو هزار و ۲۸۸ تن جان باخته و ۴۳ هزار و ۹۴۸ تن دیگر بهبود یافتهاند.
هیأت رهبری وزارت صحت عامه روز یکشنبه، بیستویکم جدی، در نشستی چگونهگی تهیه و تطبیق واکسین کرونا را بررسی کرده است.
این نشست با حضور، بشیر نورمل معین پلان و پالیسی، وحید مجروح معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه و نمایندگان ادارات مسوول برگزار شده است.
طبق اعلام وزارت صحت عامه، در این نشست، روی تطبیق واکسین کرونا براساس اولویتبندی افراد معروض به خطر و نگهداری واکسین کرونا از طریق سیستم زنجیرهای سرد گفتوگو شده است.
استخدام یک هزار تیم برای تطبیق این واکسین، آموزش واکسیناتوران، جلوگیری از مصابشدن کارمندان صحی، مدیریت درست برنامه واکسین از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است.
وحید مجروح در این نشست به ادارات مسوول هدایت داده است که در راستای تطبیق واکسین با نظرداشت معیارات آن طی یک راهکار مشخص تلاش کنند.
مقامها در وزارت صحت عامه پیشتر اعلام کرده بودند که اگر ۴۰ درصد جمعیت کشور واکسین شود، معافیت کتلهای در برابر ویروس کرونا شکل میگیرد.
قبلاً اعلام شده بود که ائتلاف بینالمللی واکسین برای حدود ۲۰ درصد از شهروندان افغانستان واکسین کرونا را فراهم میکند.
پس از همهگیری ویروس کرونا، نهادی به وجود آمد بهنام (covax facility ) این نهاد توسط ائتلاف جهانی برای واکسین تشکیل شد و هدف آن ایجاد تسهیلات برابر و عادلانه برای دسترسی به واکسین کرونا است.
قرار است در سال جاری میلادی، حدود ۲۰ درصد مردم جهان که در طبقهبندی اولویت، در اول قرار دارند از واکسین کرونا بهرهمند شوند