صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در بیستمین سالگرد قتل‌عام شهروندان یکه‌ولنگ؛ خانواده‌های قربانیان خواهان عدالت هستند

در بیستمین سالگرد قتل‌عام شهروندان یکه‌ولنگ؛ خانواده‌های قربانیان خواهان عدالت هستند

صدها تن از خانوادههای قربانیان ولسوالی یکهولنگ ولایت بامیان که توسط طالبان قتلعام شده بودند، خواستار تطبیق عدالت شدند.
این خانوادهها، روز یکشنبه 21 جدی همزمان با آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین هیات حکومت و گروه طالبان در ساختمان کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل گردهم آمدند و خواستار تطبیق عدالت شدند.
جنگجویان گروه طالبان 19 جدی سال 1379 وقتی که به ولسوالی یکهولنگ ولایت بامیان حمله کردند، دهها پیر و جوان را به گلوله بستند و کشتند. خانوادههای قربانیان میگویند که تعداد کشتهها به 300 تن میرسید.
یکی از این افراد که پدر و کاکایش در حمله گروه طالبان کشته شدند، میگوید که جنگجویان گروه طالبان به هیچ فردی رحم نمیکردند، در یک روز همه این افراد را جمع کردند و یک روز بعد تمامی آنان را گلوله باران کردند.
سید عباس حسینی که در آن زمان کودکی هشت یا نه ساله بوده است، میگوید که پدرش را گروه طالبان جلوی چشمانش گلوله باران کرد.
او گفت که جنگجویان گروه طالبان هنگامی که وارد قریه شدند، تمامی مردان را جمع کرد؛ افرادی کشته شدند که دهقان یا دکاندار بودند و حدود ده تن آنان نیز از درهصوف به این ولسوالی پناه آورده بودند.
سید عباس افزود، با کشتن جوانان و مردان خانوادهها، صدها خانواده بیسرپرست شدند که زندگی مشقتباری در طول این بیست سال تجربه کردند. او خواستار تطبیق عدالت شد.
خانواده قربانیان ولسوالی یکهولنگ ولایت بامیان در حالی خواستار تطبیق عدالت و محاکمه عاملان آنچه که آنان جنایت علیه بشریت میخوانند، شدهاند که دور دوم گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد.
از سید مصطفی پرسیدم اگر جزء هیات گفتگوکننده صلح با گروه طالبان بودی، رفتارت با گروه طالبان چگونه بود؟ او گفت که من نمیتوانم با آنان سر یک میز بنشینم و آنان را ببخشم. نمیتوانم اجازه دهم که آنان دوباره وارد بدنه حکومت شوند.
از او همچنین پرسیدم از نمایندگان چه خواستهای دارید؟ گفت که تنها کاری که نمایندگان دولت میتوانند این است که درد خانوادههای قربانیان را به گروه طالبان برسانند. گروه طالبان باید درک کنند که خانواده های قربانیان چه مشکلاتی را کشیدهاند.
دور دوم گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان روز شنبه (20 جدی) در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد. قرار است در این دور گفتگو بر سر آتش بش بحث شود.
نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رسانهها گفت که صلح سیاسی نتیجه بخش نیست و اگر ما دیدگاه خانوادههای قربانیان در روند صلح نداشته باشیم، به صلح اجتماعی نمیرسیم.
آقای نظری افزود که در طول چهار دهه جنگ، جرایم زیادی انجام شده است و نباید این جنایات فراموش شود و باید خواسته مردم در نظر گرفته شود.
این عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی مدعی عاملان جرایم جنگی میشود که پیش از این نیز شماری از رهبران جهادی که متهم به جنایت شده بودند، پس از صلح محاکمه نشدند.
او در این باره گفت که جرایم علیه بشریت، تابع شرایط مکان و زمان نیست و در هر زمانی مورد بررسی قرار میگیرد. محاکمه قربانیان جنگ، از صلاحیت خانوادههای آنان است. بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یازده سال گذشته، بیش از 94 هزار غیر نظامی در نقاط مختلف کشور کشته شدهاند که مسئولیت اکثر آنان بر دوش گروه طالبان است. اکنون باید دید که آیا رهبران این گروه محاکمه میشوند یا خیر.