صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سخنگو و دو کارمند ریاست تصدی محافظت عامه در انفجاری در کابل کشته شدند

سخنگو و دو کارمند ریاست تصدی محافظت عامه در انفجاری در کابل کشته شدند

وزارت داخله کشور تایید کرده است که آقای ضیا ودان سخنگو و دو کارمند ریاست تصدی محافظت عامه بر اثر انفجار ماینی کشته شدند و یک تن دیگر در این انفجار زخم برداشته است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه 21 جدی به رسانهها گفت که این حادثه در اثر کارگذاری ماین در موتر حامل آقای ودان ساعت 8:30 زمانیکه او به طرف دفترش در حرکت بود اتفاق افتاده است.
او مسئولیت این انفجار را به گروه طالبان نسبت داده است. اما در این مورد تاکنون گروه طالبان واکنشی نشان نداده و گروه یا فردی دیگری نیز مسئولیت نگرفته است.
آقای آرین در توییترش نیز نوشته است: «دوام جنایت تروریستان قابل توجیه نیست. استفاده از مواد انفجاری تعبیهشده و ماینها جنایت جنگی محسوب میشود و طالبان مسئول این جنایات و کشتار اند.»
آرین اضافه کرده است که اخیراً تروریستانی که بازداشت شدهاند، در اعترافات خود بیان میکنند که عضویت گروه طالبان را دارند. تروریستان به گروههای کوچک تقسیم شده اند. این جنایتکاران پنهان مانده نمیتوانند و سرکوب خواهند شد.