صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی‌سارنوالی: 234 قضیه در سال جاری در سرپل رسیدگی شده است

لوی‌سارنوالی: 234 قضیه در سال جاری در سرپل رسیدگی شده است

لویسارنوالی کشور میگوید که در سال مالی 1399 توسط سارنوالی استیناف ولایت سرپل 234 قضیه ثبت و رسیدگی شده است. این قضایا را پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد و اقامۀ دعوا علیه متهمان به محاکم فرستاده است.
اداره لویسارنوالی روز دوشنبه 22 جدی با نشر خبرنامهای نوشته است که این قضایا شامل ۲۷ مورد قتل، ۳۲ مورد جرم سرقت، ۲۱ مورد جرم اخلاقی (تجاوز جنسی، لواط، زنا)، ۳۱ مورد جرم مواد مخدر، ۷ مورد جرم فساد اداری، 116 قضیۀ ترافیکی، ۴۵ مورد جرم خشونت علیه زنان و ۵۵ مورد سایر جرایم (لت و کوب، مجروحیت، غصب زمین، جنگ مغاوبه، حمل بدون جواز سلاح ...)، است.
در خبرنامهی لویسارنوالی نوشته شده است که بیشترین رویداد جرمی در این ولایت را حوادث ترافیکی منجر به قتل و سرقت، تشکیل میدهد.
به نقل از خبرنامه، از این میان ۱۲۳ قضیه به محکمۀ ابتدایی و ۱۳۸قضیه به محکمۀ استیناف محول شده است. از مجموع قضایای ثبت شده، ۲۵ قضیه تحت دوران محاکماتی قرار داشته  و ۶ قضیه به نسبت عدم دلایل کافی الزام، حفظ شده است.
لویسارنوالی میگوید که از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ ۹۶۳ هزار و ۴۹۵ افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است. همچنان به تعداد ۳ میل سلاح مختلف النوع ، ۲ عراده موتر و یک عراده موترسایکل در اثر اجراآت این ریاست در قضایایی مختلف، نیز ضبط شده است.