صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرونده‌های فساد «پیکار با ویروس کرونا» به لوی سارنوالی رسیده‌اند

پرونده‌های فساد «پیکار با ویروس کرونا» به لوی سارنوالی رسیده‌اند

لوی سارنوالی میگوید پروندههای فساد در پولی ای که برای پیکار با ویروس کرونا اختصاص یافته بود، از ۷ ولایت به این اداره رسیدهاند.
لویسارنوالی میگوید که از ۷ ولایت افغانستان پرونده‌‌های فساد در پیوند با مصرف پول مبارزه با ویروس کرونا، به این اداره رسیدهاند.
این ۷ ولایت مشمول خوست، کندز، لوگر، بامیان، دایکندی، پروان و بغلان میشود.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه گفت که این پروندهها از سوی اداره بازرس ریاستجمهوری به لویسارنوالی فرستاده شده و این اداره بررسیهایش را در این باره آغاز کردهاست.
آقای رسولی افزود: «درحال حاضر این دوسیهها زیر بررسیهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری قرار دارند، سارنوالیهای مربوط در مرکز و لایتها کمیتههایی را اختصاص دادهاست تا در روشنی قانون تحقیقات سریع را در این زمینه انجام دهند و با پایان بررسیها تمام جزئیات آن با رسانه ها شریک خواهد شد.» لوی سارنوالی نامهای کسانی را که متهم اند نگرفته است.
با این همه دیدبان شفافیت افغانستان مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان را حرکت نمایشی میداند.
اکرام افضلی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت که بسیاری از پروندههای که به اداره لویسارنوالی برای بررسی فرستاده شده تا کنون از سرنوشت و نتایج آن خبری در دست نیست.
آقای افضلی افزود: «لویسارنوالی و قضای افغانستان خودشان استقلالیت ندارند، در نتیجه همین نبود استقلالیت است که با پروندههای فساد برخورد سیاسی میشود، آنچنان که غیرسیاسی و بهگونه بیطرفانه با این دوسیهها باید برخورد شود متاسفانه نمیشود.»
این ۱۷ تن در حالی به اتهام فساد در پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لویسارنوالی معرفی شدهاند که پیش از این نیز اداره بازرس ریاستجمهوری افغانستان به شمول برخی از مسئولان دیگر ۱ وزیر، ۴ معین، ۸ والی و نزدیک به ۶۰ تن را به اتهام فساد اداری به این اداره معرفی کرده بود.
اما با گذشت ۴ ماه لویسارنوالی در پیوند به بررسی پروندههای این متهمان و نتیجه آن چیزی نگفتهاست.