صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنتاگون: شمار سربازان امریکا در افغانستان به «کمترین رقم» کاهش یافته است

پنتاگون: شمار سربازان امریکا در افغانستان به «کمترین رقم» کاهش یافته است

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا/ پنتاگون گفته است که تعداد سربازان امریکا در افغانستان بهکمترین رقم آن در دو دهه گذشته رسیده است.
امریکا روز ۱۵ جنوری بهگونه رسمی اعلام کرد که تعداد سربازانش را در افغانستان به دو و نیم هزار نفر کاهش داده است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع امریکا/ پنتاگون در دو دهه گذشته این کمترین تعداد سربازان امریکایی در افغانستان است.
در این اعلامیه از قول کرستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا آمده است که میگوید : قوماندانان به همین تعداد، چیزی را دارند که میتوانند منافع این کشور و امریکاییها را حفظ کنند.
آقای میلر افزود همراه با متحدین ناتو و دیگر متحدین بهگونه مشترک ماموریت مبارزه با تروریزم و تعلیم و مشوره به قوای افغان را دوام خواهد داد. او گفت این دو ماموریت بخاطریست که تروریستان دیگر هیچگاه توانند با استفاده از خاک افغانستان به امریکا ضربه بزنند.
امریکا از زمانها بهاینسو برای بیرون کردن سربازانش از افغانستان تصمیم گرفته بود و با امضای موافقتنامه صلح با طالبان در ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ مرحله خروج سربازانش را بهگونه آغاز کرد.
در اعلامیه وزارت دفاع امریکا آمده که امروز نسبت بههر زمانی دیگر به ختم دو دهه جنگ و پروسه صلح تحت رهبری افغانها نزدیک شده ایم که در نتیجه آن میتوان به یک تفاهم سیاسی و آتش بس دایمی دست یافت.
از قول کرستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا در اعلامیه آمده با کم کردن سربازان در افغانستان امریکا تعهد خود را برای حمایت از پروسه صلح افغانستان و عملی کردن موافقتنامه با طالبان و اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان، نشان میدهد. امریکا متعهد است که تعداد سربازان خود را تا پایان ماه می سال جاری در افغانستان به صفر برساند.
اما طوری که در گذشته گفته در اعلامیه دیروز پنتاگون هم تاکید شده که کاهش سربازان با شرایط ارتباط دارد و او میگوید که تمام طرفها باید تعهدات خود را برای صلح عملی کنند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک پیامی از کاهش تعداد سربازان امریکایی استقبال کرده و گفته امیدوار است تعداد باقی مانده سربازان امریکایی هم بر اساس موافقتنامه از کشور خارج شوند. محمد نعیم در پیام خود همچنان از عملی کردن تعهدات طالبان اطمینان داده و از طرف مقابل نیز همین خواست را دارد.
امریکا در یک زمانی شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش داد که رهبری پیمان ناتو در مورد آن اظهار نگرانی کرد و مقامات افغان هم از شریک ستراتیژیک خود خواستند که سربازان باید بطور مسئولانه افغانستان را ترک کنند.
مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب به تازگی در یک برنامه بیبیسی گفته که اکنون برای حضور قوای خارجی درافغانستان آنقدر نیاز نیست. او افزود که کمکهای تخنیکی جهانی به قوای افغان دوام خواهد کرد.
او افزوده است: «کوماندوی ما، قطعات خاصما، خود اردویما، پولیسما همه به یک سطح رسیده که خودشان تامین امنیت را کرده میتوانند و در آن سطح ضرورت به نیروهای خارجی نداریم. به کمکهایی که ضرورت داریم کمکهای تخنیکی است که او انشاالله دوام میکند.»
آقای محب همچنان گفت قوای افغان نسبت به آنوقت که ۱۵۰ هزار سرباز امریکایی درافغانستان حضور داشتند، امنیت را بهتر حفظ میکنند.
اما در حال حاضرقوای نظامی افغانستان در نقاط مختلف با طالبان درگیراند و امنیت هم در مناطق مختلف افغانستان بدتر شده. یک تعداد مردم میگویند که انفجارهای بمی در شهرها و افزایش کشتارهای هدفمند امیدواری را برای ختم جنگ ضربه زده.