صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار امریکا به طالبان: افزایش خشونت‌ها، خشم جهان را برمی‌انگیزد

هشدار امریکا به طالبان:  افزایش خشونت‌ها، خشم جهان را برمی‌انگیزد

سفارت امریکا در کابل در پی افزایش ترورهای هدفمند به طالبان هشدار داده است که افزایش خشونت و ترورهای هدفمند خشم جهان را بر میانگیزد و برای طالبان مسئولیت دارد.
راس ویلسن کاردار سفارت امریکا در کابل روز یکشنبه 28 جدی در رشته تویتی نوشت: «طالبان باید بداند که اقدامات تروریستی از این دست [ترور دو قاضی زن] برایشان مسئولیت دارد و سبب برانگیختن خشم جهان خواهد شد.»
افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت هشتونیم صبح روز یکشنبه چهار قاضی زن را در ناحیه دهم امنیتی شهر کابل هدف قرار دادند که دو تن کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
کاردار سفارت امریکا این ترور را به صورت تلویحی به گروه طالبان نسبت داده و گفته است که اگر قرار است افغانستان به صلح برسد، باید طالبان چنین اقدامات را متوقف کند.
آقای ویلسن همچنین ترور این دو قاضی زن در کابل را محکوم کرده و خواهان رسیدگی و دستگیری سریع عاملان این ترور شده است.
ریاست جمهوری نیز ترور دو قاضی زن را محکوم کرده و گفته است که حمله بر زن، کودک، عالم، متنفذ و هر افغان دیگر، در حقیقت حمله بر عزت و عظمت افغانستان است، اما تروریستان خدا ناترس بدون اعتنا به آن، در «حملهای تروریستی» قاضیان زن را شهید و دو تن دیگر را مجروح کردند.
در اعلامیه ریاست جمهوری نوشته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که حمله تروریستی از سوی گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی بالای هموطنان بیدفاع ما و خشونت در برابر آنان، مخالف ارشادات اسلامی و روحیۀ صلح بوده و در تضاد با اجماع ملت افغانستان است.
ریاست جمهوری میگوید، یکبار دیگر با تاکید و تکرار بالای طالبان صدا می زند که زور، ترور، وحشت و جنایت راه حل مشکل نیست و بحران و جنگ موجود کشور را دشوار و طولانی میکند، بنابراین با پذیرفتن آتشبس دایمی اراده راستین و عملی خود را در رابطه به صلح نشان دهید.
از سوی دیگر دومین نشست مجازی تحت عنوان «تقویت اجماع در حمایت از روند صلح» که به ابتکار کمیسیون امور منطقهای و بینالمللی شورای عالی مصالحهی ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دولت در امور صلح روز یکشنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از کشورهای دوست و منطقه حمایتشان را از گفتگوهای صلح، برقراری آتش بس و سرعت یافتن گفتگوها حمایت کردند.
آنان بر حمایت از تلاشهای صلح؛ آتشبس فوری و قطع جنگ و خشونتها؛ سرعتیافتن مذاکرات صلح در دوحه؛ صلح به رهبری و مالکیت افغانها و محکوم کردن قتلهای زنجیرهای و هدفمند تاکید کردند.