صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: بیش از 430 پروژه‌ مدیریت محصولات زراعتی در پروان به بهره‌برداری رسید

وزارت زراعت:  بیش از 430 پروژه‌ مدیریت محصولات زراعتی  در پروان به بهره‌برداری رسید

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که بیش از 430 پروژههای مدیریت محصولات زراعتی را در پروان به بهرهبرداری سپرده است.
این پروژهها شامل اعمار کشمشخانهها، ذخیرهگاههای کچالو، ذخیرهگاههای پیاز، سردخانههای صفرانرژی میوه و توزیع دستگاههای خشککننده بود که در مرکز و ولسوالیهای پروان تطبیق شده است.
انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری روز سهشنبه 30 جدی به ولایت پروان سفر کرد و پروژههای مدیریت محصولات زراعتی را افتتاح کرد.
آقای احدی به صورت نمونهای، یکی از ذخیرهخانههای پیاز را در ولسوالی بگرام افتتاح کرد و در بارهی این پروژهها گفت: «از طریق پروژه مدیریت محصولات زراعتی ۱۵۴ کشمشخانه، ۲۰۰ ذخیرهگاه پیاز، ۳۵ ذخیرهگاه کچالو و ۱۲ سردخانهی میوه ساخته شده و ۳۰ دستگاه خشککننده توزیع شده است که افتتاح شد.»
در افتتاح این پروژهها فضلالدین عیار والی، عبدالشکور قدوسی رییس شورای ولایتی و برخی از مسوولان دولتی پروان حضور داشتند.
وزارت زراعت با نشر خبرنامهای نوشته است که آقای احدی در ادامه گفت: «این پروژهها نزد مردم محبوبیت دارد و این کمک به مردم عام رسیده، و موقف ما همین است که این پروگرام را دوام بدهیم، تا وقتی که سردخانههای معیاری ساخته میشود از این ذخیرهخانهها میشود استفاده صورت بگیرد.»
به نقل از خبرنامه، فضلالدین عیار والی پروان نیز گفت: «در همین شرایط که بیکاری و فقر دامنگیر مردم است این پروژهها سودمندی زیادی دارد، کشمش مردم قبلاً در فضای باز نگهداری میشد، انگورداران متضرر میشدند، بارش باران میوههایشان را خراب میکرد، سودمندی خاصی برای مردم دارد.»