صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشتراک ۲۸ شرکت زراعتی افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی گلفود ۲۰۲۱

اشتراک ۲۸ شرکت زراعتی افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی گلفود ۲۰۲۱

وزارت زراعت، مالداری و آبیاری میگوید که در نمایشگاه بینالمللی گلفود ۲۰۲۱ که در مرکز تجارت جهانی شهر دبی امارت متحده عربی برگزار شده است، 28 شرکت تولید، پروسس و تجارتی از افغانستان اشتراک کرده است.
این وزارت یکشنبه 3 حوت با نشر اعلامیۀ خبری گفته است که شرکتهای تجارتی و پروسس در این نمایشگاه از 85 کشور جهان اشتراک کرده است.
حبیبالله حبیبی رییس انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید که نمایشگاه مذکور یک فرصت استثنایی و بسیار مهم به تاجران افغانستان برای معرفی محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به جهان است.
بربنیاد این اعلامیه تاجران افغانستان به کمک ادارۀ انکشاف بینالمللی ایالات متحدهی امریکا(USAID ) و همآهنگی وزارت زراعت در این نمایشگاه اشتراک کرده اند.
در اعلامیه اضافه شده است که در این نمایشگاه شرکتهای افغانستانی محصولات شامل زعفران، میوه خشک، گیاهان طبی، عسل و میوهجات پروسس شده و... را به نمایش گذاشته اند.
نمایشگاه بینالمللی گلفود یکی از بزرگترین نمایشگاهها در بخش غذا در سطح جهان است که تاجران بیش از ۸۵ کشور دنیا با محصولاتشان در آن اشتراک میکنند.
قرار است امسال نیز مانند سالهای قبل، دهها هزار نفر بازدیدکننده و تاجر از این نمایشگاه بازدید کنند.
نمایشگاه گلفود که همه ساله در شهر دبی امارت متحده عربی برگزار میشود. سال گذشته نیز تاجران افغانستان به همکاری ادارۀ انکشاف بینالمللی ایالات متحده امریکا، «USAID » و وزارت زراعت در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند.
اعلامیه میافزاید که در این نمایشگاه از محصولات زراعتی افغانستان استقبال شده و به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دالر قراردادهای فروش محصولات زراعتی و مالداری افغانستان امضا شده است.
نمایشگاه بینالمللی گلفود ۲۰۲۱ برای چهار روز از ۲۱ تا ۲۵ فبروری امسال در مرکز تجارتی شهر دوبی برگزار شده است.
قابل یادآوری است که افغانستان کشور زراعتی است که در سالهای اخیر محصولات در سکتور زراعت دستآوردهای قابل ملاحظهای داشته است. زعفران افغانستان برای چندین سال پیاپی است که مقام نخست بهترین زعفران جهان را در میان رقبای قدرتمندی چون ایتالیا و ایران از آن خود کرده است.
جلغوزه سیاه نیز از محصولات باغداری افغانستان است که در سالهای اخیر تقاضای آن در سطح جهان افزایش را نشان میدهد و چین یکی از مارکتهای خوبی این میوه افغانستان تثبیت شده است.
حضور در چنین نمایشگاههای بینالمللی، زمینه رقابت محصولات افغانستان در مارکتهای جهانی را تسهیل میکند.
طبق یک خبر دیگر وزارت زراعت مالداری و آبیاری از کمپین مبارزه علیه بیماری«قرغنه» در تاکستانهای انگور ولایت فاریاب خبر داده است.
این وزارت گفته است که کمپین مجادله علیه مرض قرغنه و خاکسترک تاک انگور و دیگر اشجار مثمر در شش ولسوالی دارای تاکستان شامل قیصار، شیرینتگاب، دولتآباد، بلچراغ، پشتونکوت و شهر میمنه آغاز شده است. در خبرنامه افزوده شده که تا اکنون ۱۲ هزار تاک انگور و دیگر اشجار مثمر از وجود امراض ویروسی وقایه شده است.
قرار است در این کمپین به مساحت هفت هزار هکتار تاکستان و باغ میوه از بیماریهای ذکرشده محفوظ شود.