صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی: رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف و رئیس شرکت وارث‌سیر، بازداشت شدند

لوی سارنوالی: رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف و رئیس شرکت وارث‌سیر، بازداشت شدند

لوی سارنوالی کشور اعلام کرد است که رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف و رئیس شرکت وارثسیر، توسط لوی سارنوالی بازداشت شده اند.
لوی سارنوالی دوشنبه 4 حوت با نتشار اعلامیۀ خبری میگوید که این دو تن به اتهام فساداداری، پس از یک سلسله تحقیقات ازسوی سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری روز یکشنبه سوم حوت ۱۳۹۹ تحت توقیف قرار گرفتند و دوسیهشان تحت بررسی قرار دارد.
در اعلامیه آمده است :«رئیس تهیه و تدارکات وزارت معارف در تبانی و سازش با شرکت وارثسیر، یک پایه جنراتور مستعمل را که بهگونۀ قاچاق وارد کشور شده بود، به ارزش ۱۲ میلیون افغانی[برای وزارت معارف] خریداری کرده بودند. لوی سارنوالی این اقدام را وارد کردن خسارت به دولت توصیف کرده است.
در اعلامیه اضافه شده است که لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مبارزه با فساد اداری متعهد است. اعلامیه علاوه میکند که این اداره  تمام قضایا را بیطرفانه و مستقلانه، با استناد بر مدارک و شواهد و بربنیاد قوانین نافذ کشور مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد.
لوی سارنوالی میگوید که عاملان قضایای فساد اداری از سوی لوی سارنوالی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و یافتهها و نتایج تحقیقات، در چارچوب قوانین با رسانهها و مردم شریک می شود.
در اعلامیه منشتر شده از سوی لوی سارنوالی از افشا هویت فردی افراد بازداشت شده و نشر عکس افراد متهم خود داری شده است.