صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه

آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه

شام دوشنبه، شماری از اعضای هیئتهای مذاکرهکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان پس از سیو شش روز تأخیر، باهم دیدار کردند.
محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحۀ تویترش نگاشتهاست که رییسان و شماری از اعضای هیئتهای دو طرف با هم گفتوگو کردند.
در همین حال، هیئت مذاکرهکنندۀ جمهوری افغانستان میگوید که هیئتهای دو طرف بر دوام کار گروههای کاری روی آجندای مذاکرات، تأکید کردند.
دور دوم مذاکرات میان افغانان نزدیک به ۴۰ روز پیش، پس از آن متوقف شد که حکومت تازۀ امریکا از بازنگری توافقنامه صلح این کشور با طالبان خبرداد.
رییسجمهور غنی در گفتوگو با بیبیسی به روز دوشنبه، میگوید که افغانستان ویتنام نیست و حکومت این کشور نیز از هم نخواهد پاشید.
او افزود که دورۀ ریاستجمهوری پنج سالهاش، کمتر از صلح اهمیت دارد، اما تأکید میکند که آیندۀ افغانستان توسط مردم این کشور رقم خواهد خورد، نه توسط كسی كه بهگفتۀ او، پشت میز نشسته و رویا پردازی میکند.
همزمان به نگرانیها دربارۀ چگونگی ایجاد حکومت آینده، رییسجمهور غنی میگوید که هر حکومتی باید پس از برگزاری انتخابات، به میان آید.
انتونی بلینکین، وزیر خارجه امریکا نیز به بیبیسی میگوید که ادارۀ امریکا در میانۀ بازنگری سیاست امریکا دربارۀ افغانستان به ویژه بازنگری  توافقنامۀ دوحه، قرار دارد.
وزیر خارجه امریکا عملی شدن توافقنامۀ دوحه به ویژه قطع رابطه طالبان را با شبکۀ القاعده، بسیار مهم میداند.
او افزود: «آنچه در حال حاضر انجام میدهیم و به نتیجۀ ابتدایی رسیدهایم، ایناست که برای ما و دیگران اهمیت حیاتی دارد تا طرفها را برای تعهداتی که کردهاند، زیرفشار قرار دهیم و از آنجایی که به طالبان بر میگردد، آنان تعهدات روشنی کردهاند تا خود شان را از القاعده و گروههای دیگر هراسافگن جدا سازند و به هیج وجه آنان را پشتیبانی نکنند.»
او میافزاید: «ما ادامۀ پشتیبانی طالبان از القاعده را سخت زیر بررسی داریم.»
از سوییهم یک سیاستگر ارشد جمهوریخواه امریکا بر تأخیر در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأکید میکند و میگوید که ادارۀ بایدن نباید اشتباۀ خروج کامل را از عراق در افغانستان نیز، تجربه کند.
مایکل مککو، عضو کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندهگان امریکا، میگوید: «فکر میکنم که افغانستان بسیار مهم بوده میتواند، امیدوارم ادارۀ بایدن نیروهای باقیمانده را در آن کشور، نگهدارد و من در این باره با وزیرخارجه بلنکین و مشاور امنیت ملی سالیوان کارخواهم کرد تا از کشورمان محافظت کنند و به طالبان اجازه ندهند این کشور را بگیرند.»
پیش از این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت که تاکنون تصمیم نهایی دربارۀ خروج نیروهای ناتو از افغانستان گرفته نشدهاست.
دبیرکل ناتو که شام پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در پایان نشست دو روزۀ وزیران دفاع ناتو سخن میزد، تأکید کرد که متحدان ناتو وضعیت در افغانستان را زیر بررسی دارند و هرگونه خشونت طالبان وضعیت در افغانستان را برعکس خواهد کرد. او از طالبان خواست که خشونتها را کاهش دهند و از راه صلحآمیز مسایل را حل بسازند.
دبیرکل ناتو همچنین گفت که هماکنون در حدود دههزار سرباز متحدان اروپایی ناتو در افغانستان حضور دارند؛ حضوری که بهگفتۀ استولتنبرگ وابسته به شرایط است.