صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: معاشات ان‌تی‌ای تا ماه حمل ادامه یابد

رئیس جمهور: معاشات ان‌تی‌ای تا ماه حمل ادامه یابد

رئیس جمهور غنی در جلسه رهبری حکومت گفته است که معاشات NTA تا ماه حمل سال جدید خورشیدی ادامه یابد.
ارگ ریاست جمهوری سه شنبه 12 حوت با نشر خبرنامهای گفته است که جلسه رهبری حکومت به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار شد.
در خبرنامه آمده است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، گزارش ارزیابی معاشات  NTAبه سطح حکومت را به جلسه ارائه کرده، گفت که بزرگترین مشکل در این زمینه، نبود تعریف واضح وظایف میباشد و سیستم اصلاح معاشات بلند، باید بهگونۀ تدریجی تطبیق گردد و پول صرفهجویی شده به معاشات مامورین پائین رتبه افزوده شود.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این جلسه صحبت کرده، گفت: «یکی از خواستهای مهم مردم این است که معاشات از طریق یک میکانیزم واضح، یکسانسازی گردد.» وی پیشنهاد نمود که این پروسه زمانبندی و به تدریج مورد تطبیق قرار گیرد.
رئیس جمهور غنی گفت که تعریف واضح ظرفیت بشری در ادارات و وزارتها به میان آید و سرمایه معلوماتی و مدیریتی آنان مشخص گردد. وی تاکید کرد که هر بست  NTA باید به قرارداد نتیجه محور مبدل گردد.
خبرنامه میافزاید که رئیس جمهور به وزارت مالیه هدایت داد که پروسه NTA تنها تا ماه حمل ادامه یابد و جلسه آینده رهبری حکومت، روی میکانیزم واضح در این خصوص، فیصله خواهد کرد.
رئیس جمهور غنی بخاطر کاهش قیمتهای مواد اولیه در بازار، هدایت داد که نشستی با تاجران بزرگ و اتحادیههای تیل و گاز برگزار گردد تا به با این مشکل راه حل بنیادی پیدا شود.
وی گفت که ثبات قیمت در بازارها به نفع همه است و در صورت انحصار طلبی، حکومت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.