صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار تن به اتهام اختطاف دو داکتر در پروان به 15 سال حبس محکوم شدند

چهار تن به اتهام اختطاف  دو داکتر در پروان به 15 سال حبس محکوم شدند

محکمۀ شهری ولایت پروان، چهار تن را به اتهام اختطاف دو داکتر کلینيک ایمرجنسی سرصیاد ولسوالی بگرام این ولایت، هرکدام به ١٥سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود.
به گفته مسئولان، حشمت الله وعزیزالرحمن داکتران کلینیک ایمرجنسی سرصیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان، در هشتم جدی سال روان ازهمین مرکز صحی اختطاف شده بودند؛ اما پس از سه شبانه روز از چنگ ربایندگان فرار کردند.
پس از آن، دو تن به نام های عزیزآغا و مایل، در پیوند به این قضیه بازداشت شدند و از سوی محکمه شهری پروان به گونۀ علنی محاکمه شدند.
دگرمن مارشال صافی څارنوال مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی این ولایت گفت که پنج تن مسلح، وارد کلینیک سرصیاد شده و دو داکتر یادشده را ربوده بودند .
وی افزود که مایل آغا و عزیز آغا، در ربودن این دو داکتر دست داشتند و داکتران یادشده، در منزل عزیزآغا در قریه دوغ آباد ولسوالی بگرام نگهداری می شدند.
وی تاکید کرد که ربایندگان از خانوادههای داکتران یادشده، دوصد هزار دالر امریکایی مطالبه کرده بودند و مایل آغا و عزیزآغا به جرم شان اعتراف کرده اند.
اما سحر وکیل مدافع عزیزآغا گفت که عزیزآغا در قضیه اختطاف دست نداشت و دو داکتر را مایل، به منزل او برده بود. او گفت که عزیزآغا حتی در فرار داکتران از چنگ ربایندگان کمک کرده است.
اما داکتر حشمت الله و عزیزالرحمان داکتران ایمرجنسی کلینيک سرصیاد ولسوالی بگرام، با رد سخنان سحر گفتند که آنها زمانی موفق به فرار شدند که عزیزآغا به هدف انتقال آنها از یک منزل به منزل دیگر، قفل زنجیرهای پاهای آنان را باز کرد و خودش مصروف زنگ تیليفون شد.
سرانجام قضاوتیار فدامحمد عرفان رییس محکمه شهری پروان، در جلسه علنی این محکمه گفت که عزیزآغا و مایل آغا، هر کدام به ١٥ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
او بدون ارایه جزییات افزود که محکمه در مورد دو تن از شرکای جرمی مایل و عزیزآغا به نام های قندآغا و دستگیر نیز در غیاب آنها این چنین حکم را صادر کرده است.