صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توافق‌نامه اپتا برای سه ماه تمدید شد‌‌ه است

توافق‌نامه اپتا برای سه ماه تمدید شد‌‌ه است

وزارت صنعت و تجارت میگوید که توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان با پاکستان (اپتا) برای سه ماه دیگر تمدید شدهاست.
زمان این توافق نامه در پایان ماه دوم سال جاری میلادی تمام شد.
وزارت صنعت و تجارت میگویدکه برای جلوگیری از سکتگی در امور بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، این توافق نامه برای سه ماه تمدید شده است و در خلال این مدت تعدیلاتی در این توافق نامه خواهد آمد و سپس میان دو کشور امضا خواهدشد.
فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «هماکنون کار روی موارد تخنیکی توافقنامه که قرار است در مطابقت با سازمان تجارت جهانی به امضا برسد، از سوی تیمهای تخنیکی هر دو جانب جریان دارد.»
بازرگانی بدون محدودیت افغانستان از راه پاکستان به هند و نیز اجازه یافتن انتقال محمولههای ترانزیتی پاکستان از راه افغانستان به بازارهای آسیایی میانه مشمول بیش از پنج تعدیل در توافقنامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان استند که پس از ماه‌‎ها گفتوگو میان نمایندگان دو کشور، روی آنها توافق نشدهاست.
نقیبالله صافی، رییس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اظهار داشت: «خواست ماه همین است که در سه ماه باید این توافقنامه امضا شود.» فدراسیون اتاقهای افغانستان میگوید که این توافقنامه به سود افغانستان نبودهاست.
خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاقهای افغانستان بیان داشت: «تا زمانیکه در اپتا تغییرات کلی بهمیان نیاید و مشکلات موجوده در ده سال گذشته حل نشود، مشکلات کماکان وجود خواهند داشت.» توافقنامه اپتا ده سال پیش میان افغانستان و پاکستان امضا شد.