صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس جمهور : انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیرقابل معامله است

رییس جمهور : انتقال قدرت از طریق انتخابات  برای ما یک اصل غیرقابل معامله است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور می .
اقای غنی که شنبه 16 حوت در مراسم افتتاح سال سوم دورۀ هفدهم تقنینی شورای ملی صحبت میکرد گفت که انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیرقابل معامله است.
وی علاوه کرد: «ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم میتوانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.»
آقای غنی در این مراسم افزود که اجماع که در سطح ملی، بینالمللی و منطقهای که برای صلح درافغانستان به میان است بی نظیر است.
او علاوه کرد که تضمین منطقهای و بینالمللی برای رسیدن به صلح پایدار و جامع برای حکومت افغانستان یک اصل است و تلاشها از آدرس حکومت برای دستیافتن به این تضمین جریان دارد.
رئیس جمهور علاوه کرد که با حکومت جدید امریکا تماس متداوم دارد و با سازمان ناتو، کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه نیز پیوسته در مورد روند صلح افغانستان در تماس است.
اشرف غنی گفت: «من از تالار نمایندگان ملت به پاکستان صدا میکنم که وارد گفتگوی یک صلح واقعی شود، مثل دو دولت و ملت مستقل یک دیگر را بپذیریم. با هم راه آسیای مرکزی باز کرده میتوانیم و کارهای قادر به انجامش خواهیم بود که به فکر کسی هم نرسیده باشد. راه مثبت را انتخاب کن. این بزرگترین فرصت برای پاکستان است که سیاست چندین دهه گذشته خود را تبدیل کند و یک افغانستان آزاد و مستقل را قبول کند.»
او علاوه کرد که شورای ملی افغانستان دومدار است و قانون اساسی و نهادهای ملی افغانستان به جای خود خواهد بود و یگانه راه تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی مشخص شده است.
رئیس جمهور افزود:«قانون اساسی وثیقه ملی ماست و به وثیقه دیگری صورت نداریم.»
اشرف غنی خطااب به طالبان نیز گفت که خشونت را قطع کند و با عمل ثابت کند که به صلح متعهد است. وی گفت که اگر طالبان باوری به صلح دارد، به میز صلح برگردد. او افزود که حکومت افغانستان باورمند است که در روند صلح روی تمام موارد باید بحث صورت گیرد.
رئیس جمهور کشور اضافه کرد که دامن جمهوریت کلان است. وی از طالبان خواست که اگر قدرت میخواهد به رای ملت رجوع کند. او تاکید کرد که حفظ نظام، قانون اساسی و انتخابات کدام سلیقه شخصی نیست، بل ساختاریاست که صلح را تضمین میکند.
رئیس جمهور تصریح کرد: «تضمین اجماع منطقهای برای صلح پایدار در افغانستان یک امر حتمی است. در مورد افغانستان هر کس میتواند خیال و تصور خود را روی یک ورق کاغذ بنویسد؛ اما انتقال قدرت مطابق قانون اساسی برای ما یک اصل است. تاکید ما برای حفظ نظام و قانون اساسی یک خواست شخصی نیست و برای رسیدن به صلح پایدار و واقعی حاضر به هر نوع فداکاری هستم. طالبان باید از شعار دست بردارند و در عمل نشان دهند که طرفدار صلح هستند.»
وی هشدار داد که هر مرحله روند صلح خطرات خود را نیز دارد که باید مسئولانه و عاقلانه با آن برخورد شود در غیر آن نه تنها صلحی تامین نخواهدد شد که فروپاشی مجدد متصور است.
رئیس جمهور در این مراسم گفت که در این اواخر موجی از ترورهای هدفمند بر اهداف غیر نظامی از جمله علمای دینی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، زنان و فعالان مدنی صورت میگیرد. این ترورهای هدفمند در واقع ترور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده این ملت است. به باور وی هدف از این حملات، پخش رعب و مایوسی نسبت به آینده جامعه است.
رئیس جمهور رسیدن به صلح پایدار را یک خواست نه، بلکه یک هدف مقدس توصیف کرد. او گفت که 42 سال است که ملت ما از اساسیترین حق جمعی خود که زندگی صلح آمیز است محروم است.
به باور وی شرایط صلح مثبت، اکنون به میان آمده است. او افزود خوشحال است که اولویت و استعجالیت کاری وی که در ابتدای کار خود به عنوان رئیس جمهور مطرح کرده بود، امروز برای دنیا نیز مطرح شده است.
اشرف غنی سهیم بودن مردم در تصمیمهایی در مورد صلح را تضمینی برای رسیدن به صلح پایدار توصیف کرده افزود که باید مردم افغانستان خود را مالک صلح بدانند.
وی علاوه کرد که هیچ معاملهای بدون مشوره مستقیم مردم در مورد صلح صورت گرفته نمیتواند.
به قول رئیس جمهور رسیدن به صلح ممکن است ولی این صلح باید پایان خشونتها باشد و در پی آن ثبات سیاسی و اقتصادی  به میان آید.
وی گفت که به صلحی معتقد است که استقرار حاکمیت ملی را تامین کند و حق تعیین سرنوشت به دست خود مردم باشد.
رئیس جمهور صورت تلویحی طالبان را هشدار داد و گفت که هم اکنون افغانستان 40 هزار قوای خاص دارد. امروز 95 درصد عملیاتهای نظامی را قوای هوایی کشور انجام میدهد.
برنامههای توسعهای رئیس جمهور
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در این نشست همچنین گفت که توزیع 10هزار نمره رهایشی برای شهدای نیروهای امنیتی کشور در 11 ولایت شروع میشود و در سایر ولایتها هم برای تثبیت زمین کار جریان دارد.
رئیس جمهور اضافه کرد که حکومت به زودی هشت برنامه ملی را با مجلس شریک خواهد کرد.
او گفت: «تصمیم دارم که در صد روز نخست در سال 1400 برای همه روزه یک پروژه ملی را افتتاح کنم که یکی از این پرژهها بند کمال خان است. گزارش کاری حکومت به شما کتبی میرسد و با رسانهها هم شریک میشود.»
او علاوه کرد که تصمیم دارد با هر دو مجلس روند مشورههای دوامدار را آغاز کند.
وی افزود که دولت افغانستان توانست در کنفرانس جینوا حمایت دنیا را یک بار دیگر جلب کند و جهان در این کنفرانس بیشتر از 13 میلیارد دالر برای سه سال آینده تعهد کرده است، اما دولت افغاننستان با دنیا تعهد دو جانبه دارد. اشرف غنی به مجلس وعده سپرد که اصلاحات ادامه خواهد یافت و حکومتداری موثرتر خواهد شد.
وی در مورد برنامه دسترخوان ملی افزود که تاکنون از طریق این برنامه به 4 صد و 23 هزار و 930 خانواده بستههای غذایی توزیع شده و قرار است این برنامه ادامه یابد.
در این مراسم افتتاح دور هفدهم شورای ملی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معاونان ریاست جمهوری آقایان امرالله صالح و سرور دانش نیز حضور داشتتند.
عطامحمد نور والی پیشین بلخ یکی از چهرههای که در هفت سال زعامت اشرف غنی پیوسته با وی دست به گیربیان بوده است نیز در این مراسم در مجلس حضور داشت.
میان اشرف غنی و عطا پس از آن کشیدکی سیاسی شدید شد که احمد جواد عثمانی یک وزیر آقای نور توسط اشرف غنی به اتهام فساد از سمت کنارش کنار زده شد.