صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اورپا 9/2میلیون یورو به افغاستان کمک می‌کند

اتحادیه اورپا 9/2میلیون یورو به افغاستان کمک می‌کند

اتحادیه اورپا اعلام کرده است که 2.9 میلیون یورو کمک بلاعوض را برای کاهش تاثیرات منفی اقتصادی و صحی کوید 19 به افغانستان کمک میکند.
این اتحادیه روز سه شنبه 17 با نشر خبرنامهای گفته است، در شرایط که تمام جهان از تاثیرات منفی کوید 19 در حوزههای اقتصادی، صحی و اجتماعی رنج میبرد، افغانستان نیز از این پاندیمی رنج میکشد.
در اعلامیه آمده است که این مقدار کمک برای پرداخت بدهیهای افغانستان به خاطری انجام میشود که درآمد این کشور ناشی پاندیمی کرونا در ماه اپریل 2020 تا 40 درصد پائین آمده بود.
پائین آمدن درآمد ناشی از محدودیتهای تجارتی و فعالیتهای اقتصادی در سطح جهانی این کشور را نیز متاثر ساخته است. در خبرنامه با نگرانی اضافه شده است، درآمد افغانستان در حالی پائین آمده است که سطح مصارف در این کشور گراف بالا را نشان میدهد. در خبرنامه اعلام مساعدت 2.9 میلیون یورویی را خبر خوش برای افغانستان توصیف شده و گفته شده است که این پول بتواند پاسخی برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و صحییی ناشی از کرونا در این کشور باشد. خبرنامه میافزاید که حکومت افغانستان قروض را که در زمان کرونا گرفته بود، به خوبی مدیریت کرده است. اتحادیه اورپا با دادن رقم یاد شده میخواهد افغانستان را در توسعه پایدار برای ادای قروض این کشور کمک کند.