صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ میزان ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اورپا: نشانه روشنی دال بر تغییر مثبت طالبان وجود ندارد

اتحادیه اورپا:  نشانه روشنی دال بر تغییر مثبت طالبان وجود ندارد

فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در یک گفتوگوی ویژه با طلوعنیوز می‌‎گوید که هیچنشانۀ روشنی وجود ندارد که نشان دهد طالبان تغییر مثبت کردهاند.
توماس نیکلولسن ضمن ابراز نگرانی از اوضاع کنونی افغانستان میافزاید که در بخشهاییکه طالبان حضور دارند، حقوقبشر بهگونۀ روشنی نقض شدهاست؛ اما طالبان در این باره واکنش نشان نداده اند.
او در این باره گفت: «هیچ نشانۀ واضح وجود ندارد که طالبان بهگونه بنیادی تغییر کردهاند. و این نشانهیی از نگرانی قوی را بیان میکند و اینکه ما این نقض جدی قوانین حقوقبشری و حقوقبشر را میبینیم و چیزی را که ما نمیبینیم این است که طالبان بهگونۀ واضح میگویند که آنان در این دخیل نیستند و با آن مخالفت دارند. در این ولسوالیها ما نقض دوامدار و گستردۀ قوانین جهانی حقوقبشری و حقوقبشر را میبینیم که برای آن افغانستان متعهد است. ما دختران را میبینیم که از رفتن به مکتب منع شدهاند، ما گواه قطع شدن دستها استیم که یک نوعی از جزا پس از روندهای ابتدایی قضایی رخ میدهد، ما غارت اموال عامه را میبینیم، ما تخریب داراییهای عامه را میبینیم.»
این دیپلومات بلندپایه اروپایی از روند آهسته گفتوگوهای صلح دوحه نگران است و میگوید که طالبان بهگونۀ رسمی میگویند که به گفتوگوها متعهد استند، اما تلاشها را  برای گرفتن قدرت از راه نظامی نیز ادامه میدهند: «ما نخست گفتیم کمه به باور ما راه حل نظامی ممکن نیست. ما حرف قاطع خود را تکرار میکنیم که گرفتن قدرت از طریق نظامی به انزوای جهانی خواهد انجامید و تأسیس امارت اسلامی نام نهاد به انزوا خواهد انجامید و گزینه اکنون برای طالبان این است که یا مذکره کنند و راه حل را دریابند که به افغانستانی بیانجامد که از سوی منطقه و همکاران جهانی حمایت شود و به افغانستان اجازه دهد تا پیشرفت کند یا به وضعیتی برگردند که در آن افغانستان در انزوا بود.»
بهگفتۀ این مقام اروپایی، اتحادیه اروپا امیدوار است که نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان نقش مثبتی را بازی کنند؛ اما او اتکا بر نیروهای خیزش مردمی را با خطرهایی همراه میداند.