صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو افسر امنیت ملی به جرم همکاری با طالبان، به پنج و ۱۰ سال حبس محکوم شدند

دو افسر امنیت ملی به جرم همکاری با طالبان،  به پنج و ۱۰ سال حبس محکوم شدند

لوی سارنوالی کشور اعلام کرده است که دو تن از افسران ریاست امنیت ملی به اتهام اخذ ۲۵ هزار دالر امریکایی از گروه طالبان به پنج و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
لوی سارنوالی روز دوشنبه، ۱۸ اسد با انتشار خبرنامهای بیان داشته است که برید جنرال سید محمد عظیم کارمند احتیاط فعال ریاست  ۰۲۰ و دگروال محمد ناظم مدیر تحقیق ریاست امنیت ملی به اتهام همکاری با گروه طالبان برای ترور کارمندان دولتی، مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی را مطالبه و حین اخذ مبلغ ۲۵هزار دالر از سوی نیرو¬های کشفی بهگونه بالفعل دستگیر شدند.
در خبرنامه گفته شده است که قضیه متهمان برای تحقیقات به لوی سارنوالی محول شده و این دو تن از سوی محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه شدند.
در خبرنامه آمده است که پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، براساس اسناد و مدارک علیه متهمان، با تطبیق فقره چهارم ماده ۳۷۰،  فقره ششم ۳۷۱، فقره اول ماده ۳۷۰ و فقره دوم ماده ۳۸۵ کود جزا از سوی هیات جلسه قضایی محکمه ابتدا¬یی، برید جنرال سید محمد عظیم، به پنج سال و یک ماه و دگروال محمد ناظم به ۱۰ سال و یک ماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات شدند.
همچنین این محکمه، هر یک را نیز به پرداخت مبلغ ۲۵ هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوت و ۱۰۴هزار و ۳ صد و ۵۵ افغانی قیمت یک سیت آیفون ۱۱ پرومکس بهطور ضمانت، محکوم به مجازات کرد.
خبرنامه علاوه کرده است که این افراد قبلا به تاریخ ششم سرطان سال روان ۱۴۰۰ خورشیدی، به جرم اخذ رشوت از سوی محکمه ابتدایی این مرکز به همین مجازات محکوم شده بودند.
لویسارنوالی همچنین نوشته است که محمد بشیر توحیدی معاون و سرپرست ولایت بلخ و عبدالرووف امیری رئیس شهرک حیرتان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفوی، به تاریخ ۱۶ اسد سال روان، هر یک به هشت ماه زندان از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محکوم به مجازات شدند.
براساس معلومات لوی سارنوالی، این دو تن با تبانی، خلاف فیصله شورای وزیران برای انتقال ۳۲ واگون گاز مایع بدون کیفیت حکم صادر کرده بودند.
همچنین چهار تن دیگر که در این قضیه مظنون شناخته شده بودند از سوی این محکمه براعت حاصل کردند.