صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفتگوها و مذاکرات صلح در مورد جنگ افغانستان، اینبار امید وار کننده است. گروه این بار گفتگوهای صلح را بیشتر از همیشه مورد توجه قرار داده و تا حدودی سعی دارند . . .

صفحه بعدی صفحه آخر